Молитвы о болящих – о здоровье и исцелении телесных недугов

Молитвы о болящих

Тропарь, глас 4

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́,/ ско́pое свы́ше покажи́ посеще́ние стpа́ждущим pабо́м Твои́м,/ и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней,/ и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно,// моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих и сме́ртною ра́ною уя́звленных,/ я́коже иногда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу,/ и рассла́бленнаго на одре́ носи́маго,/ си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих посети́ и исцели́:/ Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й,// и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Молитва Пресвятой Троице

О, премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитва ко Господу

Обратите внимание

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (имя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное.

Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (имя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́.

Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прослушать:

Иная молитва ко Господу

Влады́ка Вседержи́телю, Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ и исцели́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи.

Запрети́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, прости́ Твоего́ ра́ди человеколю́бия.

Е́й, Го́споди, пощади́ созда́ние Твое́ во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прослушать:

В честь иконы Божией Матери «Целительница»

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему.

По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Всецарица» («Пантанасса»).

Молитва 1-я

Важно

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Св. Архангелу Рафаилу

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохрани́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (имена́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Косма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (имена́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих.

Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели.

Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы.

Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ предстоите́ на Небеси́, свя́ти и пра́ведницы.

Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва (от зубной боли)
Священномученику Антипе
, епископу Пергама Асийского

Совет

О, пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия исцеля́ти, неду́гующия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти.

Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному врачу́ боле́зней, аз, не́мощный, прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испроси́ мне, боля́щему, исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника моего́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна твоего́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла моего́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да, та́ко ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

См. также:

Самое популярное (просмотров)Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-o-bolyashhix.html

Молитва за здравие болеющего родителя

Чудотворные слова: молитва за здравие болеющего родителя в полном описании из всех найденных нами источников.

Каждый человек любит и чтит тех, кто дал ему жизнь. Все мы стремимся помогать нашим родителям — словом, делам, деньгами. Даже простая помощь по хозяйству, которая нам ничего не будет стоить — может сохранить им здоровье, необходимое для жизни в течение еще одного дня, недели, месяца.

Мы нуждаемся в мудром совете, и чем старше становимся сами — тем чаще подмечаем, как правы были родители, особенно тогда, когда мы их не слушали. И тем лучше понимаем их беспокойство.

Им жизненно необходима наша помощь и поддержка.

Если мы не можем дать им достаточно времени для общения – можно позвонить и спросить о здоровье. Если не успеваем купить продукты стареньким маме и папе – отправим к ним внуков с пакетами и теплыми словами.

Но есть один способ позаботиться о родителях, который всегда доступен каждому из нас – независимо от занятости, финансовых и прочих возможностей. Это — молитва о здравии родителей. Христиане молятся о тех, кто им дорог, и не только о них — даже за своих врагов нужно просить Господа, а о самых близких и родных – тем более, это святая обязанность всех детей.

Слова молитвы – скорая помощь болящим

Господь помогает и защищает всех, с верой прибегающих под Его святое покровительство. Нужно при каждом случае молиться о помощи, спасении и здравии родителей, такие молитвы — наше воздаяние за молитвы, которые мать возносила над нашей колыбелью, прося помиловать и исцелить дитя, когда нам было плохо.

При обращении к Богу в молитве о здравии родителей, мы поминаем Всемилостивую Матерь Господа, и просим ее умолить Создателя о наших родителях в память о том, что и Иисус Спаситель был рожден от женщины.

А молитвы, обращаемые за кого-то, Бог слышит в первую очередь.

Краткие молитвы за родителей

Помимо тех молитв, что имеются во множестве на различных сайтах в интернете, в церковных книгах и брошюрах, родителей нужно поминать о здравии каждый день их жизни во время молитвы. В поминовении здравствующих имеется специальная строка «родителей моих» — после нее можно называть их имена.

Эмоциональная связь, воплощающаяся в тревоге родительской за детей их, работает и в обратную сторону — если у Вас на душе неспокойно, если Ваш родитель , мама или папа болеет или подвергается опасности, и Вы это чувствуете — позвоните им! А пока будете набирать номер, просите Всемогущего Господа о милости — чтобы и в этот раз Вы услышали в трубке милый и с детства знакомый, усталый голос.

Как молиться правильно?

Обратите внимание

Разумеется, каждая молитва за здоровье родителей, даже если ее дала Вам сама мама, записанную от руки, должна быть проанализирована духовно опытным человеком, желательно — православным священником. Родители достойны всякого почитания и уважения, но они могут навредить сами себе, если подвергнутся действию суеверий и чужому недоброму (или просто недалекому) влиянию.

Молитесь не только тогда, когда чувствуете тревогу за родителей — нужно просить Бога о помощи и поддержке родителей всегда ,чтобы они не были обойдены Его святым присутствием во все дни.

Не стоит впадать в противоположную крайность, и заменять молитвой всякую иную деятельную помощь.

Если Вы молитесь о здравии и спасении родителей, но при этом не поддерживаете их телесное здоровье иными способами — молитвы явно не достаточно. Привезите им продукты, заплатите за свет, купите лекарства, в конце концов, просто пригласите родителей на ужин в выходные — это для них очень и очень важно, не менее важно, чем молитва.

За родителей так же молятся:

Источник: https://xn—-7sbbfci5axihjbex1akd5ezi.xn--p1ai/molitva-za-zdravie-boleyushhego-roditelya/

Самые сильные православные молитвы о здравии и исцелении с видео: как и кому молиться о скорейшем выздоровлении больного и о здоровье себе

Молитва о здравии способна помочь отчаявшимся больным выздороветь. Есть святые, к которым можно обратиться с молитвой о неотложной помощи или об исцелении ребенка.

Родитель может читать молитвослов самостоятельно или отправиться в церковь на молебен, также можно заказать сорокоуст о здравии.

Молитвы Господу Богу и другим православным святым способны помочь больному в исцелении болезней, когда официальная медицина бессильна. Главное правило для просящего — безграничная вера в Бога и его благие намерения.

Молиться о здравии может как сам больной, так и его родственники. Можно прийти в храм на молебен, читать акафисты дома перед иконами, или воспользоваться услугами церкви.

Для исцеления от болезней православные люди могут использовать таинства:

Суть молебна в том, что священнослужитель молится вместе с просящим о здравии больного. Считается, что такие просьбы исполняются быстрее и наверняка.

Читайте также:  Преподобный паисий величковский

Общая церковная молитва, особенно если она повторяется не один раз, имеет максимальную исцеляющую силу и дарует благополучие.

https://www.youtube.com/watch?v=-9pw7mhPIcw

Молебен о выздоровлении читается на Божественной литургии, поэтому подавать записку с именем нужно вечером накануне, или утром перед началом. На листочке пишется имя крещеного православного христианина, сверху нужно нарисовать православный крест. Во время литургии из просфор будут вынуты частицы во здравие больного и опущены (в конце) в священную чашу.

Так происходит символичное омовение в Крови Божией, символизирующее омовение Иисуса Христа.

Молебен, совершаемый 40 дней подряд, называется «Сорокоуст».

Самые сильные православные молитвы о здравии и исцелении

В основном все молитвы — это просьбы о помощи, обращенные к святым, Богу или Богоматери. Стоит понимать, что быстро исцелять тяжелые заболевания, тем более без медицинской помощи, они не могут.

Молитвы призваны помогать исцеляться во время медицинского лечения заболевшего. Православные могут просить о скорейшем выздоровлении членов своей семьи и себя не только одного выбранного святого.

Существуют молитвы, читая которые просящий о своем здравии или об исцелении болящего обращается одновременно ко всем.

Важно

О, Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельной Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнею одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возрати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твои и примирные благая, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему. Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя).

Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя). Аминь.

Желательно читать ее в храме, но, если такая возможность отсутствует, нужно зажечь церковную свечу перед иконами и уедениться в комнате. Во время молитвы никто не должен отвлекать просящего. Также важно не забывать трижды перекреститься после слова «Аминь».

Количество чтений не ограничено, лучше сделать это 3 раза подряд в течение нескольких дней. Часто о выздоравлении молятся Иисусу Христу.

Излечение пациента наступает быстрее, если параллельно заказать молебны в 3 разных церквях, или даже сорокоусты. Параллельно читаем молитву, представленную ниже.

Господи Боже мой, Владыка над жизнью и смертью! Какими словами возблагодарить Тебя за дарованное мне исцеление от болезни!

Твоя спасительная десница восставила меня, избавив от боли, страданий и страха смерти. Славлю и величаю, Господи, Твою животворную и чудодейственную силу.

Благодарю Тебя за Твое безмерное милосердие, которое не по заслугам моим Ты проявил ко мне. Молю Тебя: научи меня ценить дарованную тобою жизнь и заботиться о целостности моей души не меньше, чем о здоровье тела; научи меня избегать греха и всегда исполнять заповеди Твои, чтобы достичь вечной радости в Царстве Твоем.

Аминь.

В видео представлено чтение молитвы о здравии. Взято с канала «Видео Футажи».

Чаще молятся о здравии следующим святым:

  • Иисусу Христу;
  • Богородице;
  • Матроне Московской;
  • Пантелеймону Целителю;
  • Николаю Угоднику;
  • Афанасию Афонскому.

Их помощь в выздоравлении больного человека является самой сильной и способна помочь даже смертельно больным. Любого святого и перед любой иконой можно просить о выздоравлении ребенка или в экстренных ситуациях.

При этом можно использовать те слова, которые приходят в голову или прочитать «Отче наш».

Помочь себе в болезни или другому человеку можно читая молитвенный акафист, выбрав раздел соответствующий нужному заболеванию. А можно прочитать общую молитву «О здравии».

Совет

Если прочитает здоровый человек над кроватью заболевшего, последний начнет быстрее выздоравливать и окажется в более позитивном настроении.

О Господи, Создатель наш, помощи Твоей прошу, даруй полное выздоровление Божьему рабу Леониду, омой кровушку его лучами своими. Лишь с Твоей помощью придет исцеление к нему. Силою чудотворную прикоснись к нему да благослови дороги все его к долгожданному спасению, исцелению, выздоровлению.

Подари его телу здравие, его душе – легкость благословенную, его сердцу – божественный Твой бальзам. Боль навсегда отступит и силы к нему вернутся, раны все заживут и придет помощь святая Твоя.

Твои лучи с голубых Небес дойдут к нему, дадут ему защиту крепкую, благословят на избавления от болезней его, укрепят веру его. Да услышит эти слова мои Господь. Слава Тебе.

Аминь.

Эту молитву нужно читать перед любой иконой Иисуса Христа с зажженой свечой. Просить можно не только о здравии членов семьи, но и о друзьях и знакомых.

Важно, чтобы от молитвы ничто не отвлекало.

Владыко, Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (ВАЛЕРИЯ) немощетвующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное.

Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (ВАЛЕРИЯ), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Учить текст наизусть не обязательно. Можно читать по листочку или из молитвослова.

Богоматерь считается заступницей для детей и их матерей. Поэтому, если малыш болеет, лучше обращаться за помощью к Богородице. Можно прочитать акафист в изголовье ребенка или молитву.

Самой мощной является молитва перед Казанской иконой, лучше это делать, стоя на коленях.

Обратите внимание

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, Церковь Свою Святую да незыблему соблюдет от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница.

Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти: даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Великолепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Богородицу принято просить о заступничестве и здоровье для себя и членов своей семьи. Для этого существует молитва перед иконою «Всех скорбящих радость».

О, Госпожа Пресвятая Владычица. Достань нас, Божьих рабов (имена), из греховной глубины и избавь от внезапной смерти и всякого темного зла. Подари нам, Госпожа наша, здравие и мир да просвети нам очи и ум сердечный, ибо к спасению светлому.

Пособи нас, Божьих рабов (имена), Великое Царствие Твоего Сына, Иисуса Бога нашего: еси Его держава благословенна с Пресвятым Духом и Отцом Его. Аминь.

Обращаться к Богородице можно и своими словами, главное, чтобы молитва шла от чистого сердца.

Блаженная Матрона была очень почитаемой в России еще при жизни. К ней прибегали с просьбами не только об исцелении от болезней у взрослых людей и детей.

Матрону Московскую просили помочь, когда женщина с диагнозом «Бесплодие» хотела родить ребенка, и она всегда помогала им исцеляться.

Важно

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи.

Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Еще одна молитва Блаженной Матроне.

Мать наша, Блаженная Матрона, душою Ты на Небесах перед Божьим Престолом предстоишь, телом же на земле почиваешь, и благодатью данною всякие чудеса творишь. Молю Тебя, посмотри на Божьего раба Владислава, грешного, в горе, болезни и греховных искушений. Утеши его, исцели все болезни его лютые.

От Господа Бога ему по грехам попущаемая, избавь от всех бед и врагов. Попроси Господа пусть простить он ему все согрешения, грехопадения и беззакония.

Аминь.

Существует молитва Матроне Московской о здоровье ребенка.

Блаженная Старица Матрона, в скорбный час обращаюсь к тебе. Прости мне все греховные слабости и отринь все бесовские гадости. Помоги моему чаду побыстрей исцелиться и верой в Бога напиться.

Не наказывай ребенка болью, хворью и телесными недугами. Не терзай его душу страданием. Уповаю на помощь твою и опять о здоровье молю.

Да будет воля твоя. Аминь.

Когда христианин собирается просить о помощи в исцелении больного Святителя Николая, важно перед его иконой зажечь лампадку. Она должна гореть, пока больной не выздоравеет.

Николаю Чудотворцу молятся при любых недугах и в особо тяжелых случаях особенно. Перед началом молитвы нужно попросить прощения за свои грехи.

Совет

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Мать болеющего ребенка может молиться перед иконой следующими словами: «О, Святой Николай Угодник. Помоги выздороветь моему любимому чаду и не прогневайся на меня за греховную скорбь.

Аминь». Возле иконы Николая Чудотворца нужно заранее зажечь свечу и поставить святую воду.

Желательно прочитать «Отче наш» перед короткой молитвой.

Святому Пантелеймону молятся при телесных повреждениях(перелом, ожог, травма) и операциях. Рекомендуется читать над больным акафист.

При проведении плановой операции, в церкви заказывают молебен и ставят перед иконой святого свечу.

Святый великомучениче и целебниче Пантелеймоне! Моли Бога о нас (имена) и не допусти долее оставаться в нас болезням, коими болим душею и телом!

Исцели те язвы и струпы, кои причинены нам страстями нашими.
Болим мы леностию и расслаблением — исцели ны. Болим влечением и пристрастием к земным предметам — исцели ны. Болим, о святый Пантелеймоне!

Болим забывчивостию: о деле спасения, о наших грехах и немощах, о наших обязанностях — исцели ны.
Болим злопомнением, гневливостию, ненавистничеством — исцели, о целебниче Свято-Афонский и всемирный. Болим зависитию, гордостию, надменностию, превозношением, при всей скудости и непотребстве — исцели ны.

Болим многими и разными припадками плотоугодия: чревоизлишеством, невоздержанностию, многоядением, сластолюбием — исцели ны.

Болим сонливостию, многословием, празднословием, осудливостью — исцели ны, о святый Пантелеймоне! Болят наши очи греховными воззрениями, болят наши уши слушанием пустословия, злоречия, наветов — исцели ны. Болят руки нерасположением к молитвенному воздеянию и к подаянию милостыни — исцели ны.

Обратите внимание

Болят наши ноги нежеланием поспешно идти в храм Господень и стремлением к хождениям по стогнам и к посещениям домов мирских — исцели ны.

Болит, зело болит язык наш, уста наши: пустословием, празднословием, злоречием, отвращаясь от молитвословий и славословий, или произнося их небрежно, рассеянно, без внимания, без понятия — исцели ны, о милостиве! От главы до ног болим мы: болит в нас разум непонятливостию, неразумностию и безумием; болит в нас воля, отвращаясь от святых занятий и стремясь к делам вредным и богопротивным; болит в нас память, забывшая наши прегрешения и содержа в себе неутратно согрешения и оскорбления ближних наших; болит в нас воображение, не умея и не желая живо представить нам нашу смерть, вечную муку грешных, блага Царствия Небесного, Божий гнев, крестные страдания Христовы, Его распятие — исцели ны, о святый Пантелеймоне!

Читайте также:  Мученики кирик и иулитта

Все в нас болит. Немоществует и душа наша вся со всеми ее силами и способностями.

Немоществует и тело наше все со всеми его членами.

Исцели ны, о святый Пантелеймоне, Целебниче безмездный и любвеобильный Врачеватель, слуга Пресвятыя Богородицы, и не оставь наше окаянство в толицех недугах и в толицей немощи: да исцелясь твоею благодатию, прославлю Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа и Пресвятую Богородицу, тебе на служение болящим посылающую, и возблагодарю твою, о святый Пантелеймоне, цельбоносную святыню во веки. Аминь.

Вознесите мольбу Афанасию Афонскому во здравие душевнобольного

Афанасию Афонскому молятся, когда люди страдают серьезными душевными заболеваниями или подвержены депрессии, тоске. Также с прошением к святому обращаются при суицидальных наклонностях.

В таком случае икону святого ставят в изголовье кровати на постоянную основу.

Преподобне отче Афанасие, изрядный угодниче Христов и великий Афонский чудотворче! Во дни земнаго жития твоего многия на путь правый наставивый и в Царствие Небесное мудре руководивый, скорбныя утешивый, падающим подавый руку помощи и всем любезен, милостив и сострадателен отец бывый, ты ныне, в Небесней пребывая светлости, наипаче умножавши любовь твою к нам, немощным, в мори житейстем различие бедствующим, искушаемым духом злобы и страстьми своими, воюющими на дух.

Сего ради смиренно молим тя, святый отче: по данней тебе от Бога благодати помози нам творити волю Господню в простоте сердца и смирении, искушения же вражия победити и свирепое страстей море изсушити, да тако немокренно прейдем житейскую пучину и предстательством твоим ко Господу сподобимся достигнути обетованнаго нам Царствия Небеснаго, славяще Безначальную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

На видео ниже приведено чтение канона за болящего. Взято с канала «Молитвы.

Православие».

Источник: http://world-of-facts.com/molitvy/samye-silnye-pravoslavnye-molitvy-o-zdravii-i-iscelenii-s-video-kak-i-komu-molitsya-o-skorejshem-vyzdorovlenii-bolnogo-i-o-zdorove-sebe-2-2

Молитва на выздоровление себя

Полное собрание и описание: молитва на выздоровление себя для духовной жизни верующего человека.

В жизни каждого человека есть светлые и темные полосы. Несомненно, болезни относятся к сложным периодам, ведь все хотят быть сильными и активными.

Наряду с официальной медициной, молитвы на выздоровление тоже приносят помощь. Только нужно помнить, что отказываться от традиционного лечения в больнице нельзя.

Молитва помогает скорейшему выздоровлению, придает сил, но работает она совместно с врачами и лекарствами.

Эту молитву считают самой сильной. Матрона еще при жизни была известна своими благодеяниями именно в сфере помощи больным.

По сей день люди молятся Святой Матроне, прося ее о выздоровлении. Сила такой молитвы настолько высока, что она помогает даже в самых тяжелых и безнадежных случаях, вплоть до чудесных выздоровлений.

Эту молитву нужно читать перед иконой Святой Матроны.

«Матрона, матушка наша, на Небесах ты душою, предстоишь перед Престолом Божьим, телом же своим на земле почиваешь, и чудеса творишь благодатью тебе данною. Прошу Тебя, взгляни на меня раба Божьего (имя) в болезни и горе грешного.

Исцели болезни мои, избавь от бед меня. Пусть Господь простит мне все грехи мои.

Аминь».

Молитва о здоровье Николаю Чудотворцу.

Николай чудотворец при жизни славился чудесами и исцелениями больных. С древних времен люди обращались Святому за помощью в проблемах и чаще всего просили выздоровления.

Молитва о здравии Николаю Чудотворцу поможет исцелиться и обрести силы после болезней.

«Заступник наш, Николай, угодник Господень. Помоги мне , рабу Божьему (имя), грешному, попроси Господа нашего отпустить грехи мои, ибо грешен я и словом, и делом, и помыслами своими.

Помоги мне Святой Николай, попроси у Господа здоровья и избавь меня от хворей и печалей. Аминь.»

Молитву можно читать как за себя, так и за другого человека.

Молитва Святому Великомученику и целителю Пантелеймону.

«О, Святой Великомученик Пантелеймон, услышь нас грешных, молящихся пред иконой твоей святою. Просим Тебя Святой целитель Пантелеймон, заступник наш и благодетель, исцели хворь душевную и телесную раба Божия (имя больного). Просим помощи и утешения в болезни раба Божьего (имя).

Попроси у Господа Бога даровать нам силы в земных испытаниях, избави нас от искушений душевных и телесных. Даруй здравие и милости свои всем больным и страждущим.

Во имя Отца нашего и Сына и Святого Духа. Аминь.»

Молитва- оберег от болезней для детей.

Важно

Положить серебряный крестик в стеклянную банку с водой и оставить на ночь. На рассвете, нужно встать над банкой, перекреститься и трижды прочитать молитву «Отче наш».

Затем проговорить над водой следующий заговор на здоровье ребенка:

«Водица быстра и сильна, чтоб ребенок мой был силен и крепок. Как вода не локте не удержится, так и хвори с болезнями на дите Божьем (имя) не удержатся.

Оберегай и храни , Господи, дитя мое (имя). От хворей спаси его! Аминь.»

Совет

Этой заговоренной водой нужно обрызгать ребенка, читая молитвы. Добавить немного воды в ванночку во время купания, остальную воду добавить в питье и разбрызгать по кроватке, игрушкам, коляске и одежде малыша.

Также очень полезна всем известная молитва «Отче наш». Читайте ее над больным или над водой и дайте попить больному.

Эта молитва всегда помогает в любом деле.

Молитва за здравие больного человека самая сильная

Если ваш знакомый, родственник, друг попал в беду, одержимую болезнью, поможет молитва за здравие больного человека самая сильная, читаемая искренне, от души, с верой великой на выздоровление.

Испокон веков принято считать, что тело человеческое болеет и претерпевает боль физическую из-за грехов своих разных, жизни от Бога отдаленной, вследствие пожеланий врагов, завистников. Поэтому, чтобы помощь физическому телу обрести силу, прежнюю форму следует молиться за страждущего о прощении грехов его, о даровании ему здравия крепкого.

Обращения можно адресовать как к Господу Иисусу Христу, так и к сподвижникам его – Святым приближенным, Ангелам.

Молитвы можно читать как в церкви, так и дома перед иконой, зажигая свечу церковную. Огонь благодатный очистит мысли от всего бренного, ненужного.

Поможет сконцентрироваться на словах, обращенных за выздоровление болезного раба Божьего.

Очень хорошо заказать в церкви молебен за выздоровление больного, Сорокоуст о здравии, который будет читаться сорок дней. Осуществить прочтение молитвы “Бескровной” за страждущего в период лечения.

Совет

Все эти прошения обязательно будут услышаны. Молитвы, совершенные в стенах церкви силой великой обладают.

Ибо подкреплены энергетикой мощной, доброй всех прихожан, молящихся о здравии и даровании благоденствия.

Молитесь тому, кому сердце довериться

Если вы решили читать молитвы за выздоровление человека, начав с похода в церковь, поставьте первую свечу (малую жертву) в благодарность за все, что вам в жизни даровано. Ибо творится все на земле по заслугам нашим и воле Божьей.

Вторую свечу за здравие всех врагов своих. Искренне простите грехи их, известные и неизвестные, умышленно и неумышленно совершенные, против вас направленные.

Третью свечу за здравие болеющего человека поставьте к иконе, которая почувствуется вам самой сильной в беде наступившей. Записочку о проведении молебна оставьте и продолжайте дома просить помощи для страждущего человека, боли терпящего.

Кому молиться за здравие больного человека

Иисус Христос милостив. Он слышит молитвы, от чистого сердца обращенные, посылает помощь быструю, силы дает великие. Нет ноши, которая была бы не по силам нам.

Поэтому молитесь, каждый день за выздоровление болеющего человека и облегчение придет.

Вот такими коротенькими молитвами можно начинать и заканчивать день, молясь за болеющего человека.

“Николай Чудотворец, Угодниче и Помощниче Господний, защитник всех к тебе обращающихся. Услышь, Святый, мою молитву. Не за себя направленную, за болезного Раба Божьего (имя) прошу.

Упроси Господа по милости его простить ему прегрешения вольные и невольные, даровать силы физические, волю великую на выздоровление. Буду славить имя твое во веки вечные.

Аминь. Аминь. Аминь”

“Пресвятая Богородица, Матерь Божья, сына родившая для нас – Отца единого. Ты покровительница всех страждущих, сирых, убогих к тебе обращающихся. По милости своей, услышь меня раба Божьего (имя).

Слово молвлю за болеющего раба Божьего (имя), покрой его своим покровом надежным, словом крепким. Даруй ему надежду на скорое выздоровление, за покаянием сразу наступившим. Благодарю тебя, Матерь Божья.

На тебя единую уповаю. Аминь”

“Блаженная Матрона Московская, у престола Господа находящаяся. Обращаюсь к тебе, Матушка, единой нашей надежде и защите.

Умоли Господа нашего Иисуса Христа по милости своей, доброте единой, простить грехи раба Божьего (имя) скорбь великую претерпевающего. Пусть дарует ему Господь выздоровление скорое, покаяние великое, веру во Христа и Крест единый.

Благодарю тебя, Матронушка и прославляю с Единым Богом, Отцом, Сыном и Святым Духом. Аминь”

Обратите внимание

Все обращения наделены силой крепкой. Главное – читать с верой в сердце, душе, надеждой на скорое выздоровление. А вот такая молитва за здравие больного человека самая сильная будет услышана и направлена потоком духовным на страждущего Раба Божьего.

Просите, и будет вам по вере вашей дадено.

Молитва за здравие больного человека, самая сильная

Самая сильная молитва за здравие больного человека – это молитва, произнесенная с глубокой верой, искренностью и чистосердечием. Такая молитва работает даже на расстоянии, часто творит настоящие чудеса, порою оказываясь сильнее самых дорогостоящих медицинских препаратов.

Читать молитву за здоровье больного разрешается как в стенах храма, так и у себя дома, перед иконами святых. Просить о здравии и исцелении от болезни можно и за себя, и за своих родных и близких людей (родителей, детей, мужа, жену, других родственников и друзей). Однако перед обращением к святым с просьбой нужно обязательно удостовериться, что заболевший был крещен в церкви.

Конечно, ничто и никто не запрещает молиться за здравие человека не крещенного, но в этом случае эффективность может значительно снизиться.

Помочь больному исцелиться от своей хвори может не только самый сильный молитвенный текст, но и церковный молебен за здравие. Он произносится священнослужителями в пределах богослужебного здоровья по предварительной просьбе заказчика. Заказывать молебен можно ежедневно, либо на месяц, либо на 40 дней.

В любом случае, он значительно повышает шансы поверженного заболеванием человека на выздоровление.

Любая молитва – это положительный энергетический посыл, обладающей большой силой и дающий веру в излечение, надежду на светлое будущее. Она позволяет передать больному позитивный настрой, в ходе которого состояние его здоровья начинает постепенно улучшаться, а недуг его – потихоньку отступать.

Часто течение болезни ухудшается из-за отсутствия у больного душевного равновесия – можно сказать, человек болеет душой. Молитва же о здравии, в этом случае, улучшает душевное состояние заболевшего, возвращает ему утерянный покой, помогает справиться с терзающими страхами и сомнениями.

Важно

С молитвенными словами о здравии больного верующие чаще всего обращаются к самому Господу, к Пресвятой Богородице, к Блаженной старице Матроне Московской и к Николаю Чудотворцу.

Причина, по которой люди молятся за здравие Всевышнему и Богоматери, понятна и без разъяснения: в иерархической лестнице Высших сил они занимают самые верхние позиции. В руках Господа сосредоточена судьба всего живого на Земле, в том числе и человечества.

Пресвятая Богородица, давшая этому грешному миру Спасителя, всегда являлась заступницей слабых, укрывала их своих надежным материнским крылом.

К Матронушке и Николаю Угоднику верующие обращают свои просьбы потому, что эти святые в православном христианстве являются одними из наиболее любимых и почитаемых. Ещё при земной своей жизни Блаженная Матрона и Николай Чудотворец прославились своим даром врачевания, немалому количеству людей помогли обрести чудо исцеления.

Свидетельство тому – тысячи историй, записанных в церковных книгах и на православных сайтах (Матрона Московская), сохранившихся в древних рукописях, в христианских легендах и преданиях (Николай Угодник).

Самые сильные православные молитвы за здравие больного

Особенность данной молитвы в том, что в ней идет обращение не к какому-то определенному представителю Высших сил, а ко всем: к самому Господу, к Богоматери, ко всем святым и ангелам. Именно поэтому она считается одной из наиболее сильных молитв.

Читать её, по возможности, лучше в стенах храма. Вместо скобок необходимо называть имя больного, которому требуется излечение от хвори. Текст следующий:

Молитвы с просьбой об исцелении и здоровье, адресованные Господу Богу, читать следует перед иконой Спасителя, при зажженных свечах. Делать это можно как в церкви, так и у себя дома, если возможности посетить храм, в силу каких-либо причин, пока не имеется.

Первую молитву, текст которой представлен ниже, можно читать как для себя, так для своего родного или близкого человека. Словосочетания “Божья раба” можно заменить на “Божий раб”, вместо скобок называть имя захворавшего человека. Слова:

Читайте также:  Святитель лев, папа римский

Другая молитва, обращенная к Богу, также считается одной из наиболее сильных. В ней просят о выздоровлении.

Источник: http://pokemonworld.ru/molitvy/molitva-na-vyzdorovlenie-sebya

Очень сильная молитва на исцеление

Советуем ознакомиться очень сильная молитва на исцеление с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

В жизни каждого человека есть светлые и темные полосы. Несомненно, болезни относятся к сложным периодам, ведь все хотят быть сильными и активными.

Наряду с официальной медициной, молитвы на выздоровление тоже приносят помощь. Только нужно помнить, что отказываться от традиционного лечения в больнице нельзя.

Молитва помогает скорейшему выздоровлению, придает сил, но работает она совместно с врачами и лекарствами.

Эту молитву считают самой сильной. Матрона еще при жизни была известна своими благодеяниями именно в сфере помощи больным. По сей день люди молятся Святой Матроне, прося ее о выздоровлении. Сила такой молитвы настолько высока, что она помогает даже в самых тяжелых и безнадежных случаях, вплоть до чудесных выздоровлений. Эту молитву нужно читать перед иконой Святой Матроны.

«Матрона, матушка наша, на Небесах ты душою, предстоишь перед Престолом Божьим, телом же своим на земле почиваешь, и чудеса творишь благодатью тебе данною. Прошу Тебя, взгляни на меня раба Божьего (имя) в болезни и горе грешного. Исцели болезни мои, избавь от бед меня. Пусть Господь простит мне все грехи мои. Аминь».

Молитва о здоровье Николаю Чудотворцу.

Николай чудотворец при жизни славился чудесами и исцелениями больных. С древних времен люди обращались Святому за помощью в проблемах и чаще всего просили выздоровления. Молитва о здравии Николаю Чудотворцу поможет исцелиться и обрести силы после болезней.

«Заступник наш, Николай, угодник Господень. Помоги мне , рабу Божьему (имя), грешному, попроси Господа нашего отпустить грехи мои, ибо грешен я и словом, и делом, и помыслами своими. Помоги мне Святой Николай, попроси у Господа здоровья и избавь меня от хворей и печалей. Аминь.»

Молитву можно читать как за себя, так и за другого человека.

Молитва на скорейшее выздоровление

Молитва Святому Великомученику и целителю Пантелеймону.

«О, Святой Великомученик Пантелеймон, услышь нас грешных, молящихся пред иконой твоей святою. Просим Тебя Святой целитель Пантелеймон, заступник наш и благодетель, исцели хворь душевную и телесную раба Божия (имя больного).

Просим помощи и утешения в болезни раба Божьего (имя). Попроси у Господа Бога даровать нам силы в земных испытаниях, избави нас от искушений душевных и телесных. Даруй здравие и милости свои всем больным и страждущим.

Во имя Отца нашего и Сына и Святого Духа. Аминь.»

Молитва- оберег от болезней для детей.

Важно

Положить серебряный крестик в стеклянную банку с водой и оставить на ночь. На рассвете, нужно встать над банкой, перекреститься и трижды прочитать молитву «Отче наш».

Затем проговорить над водой следующий заговор на здоровье ребенка:

«Водица быстра и сильна, чтоб ребенок мой был силен и крепок. Как вода не локте не удержится, так и хвори с болезнями на дите Божьем (имя) не удержатся. Оберегай и храни , Господи, дитя мое (имя). От хворей спаси его! Аминь.»

Совет

Этой заговоренной водой нужно обрызгать ребенка, читая молитвы. Добавить немного воды в ванночку во время купания, остальную воду добавить в питье и разбрызгать по кроватке, игрушкам, коляске и одежде малыша.

Также очень полезна всем известная молитва «Отче наш». Читайте ее над больным или над водой и дайте попить больному. Эта молитва всегда помогает в любом деле.

Молитва Николаю Чудотворцу об исцелении

Доброе время суток Всем! Будем рады видеть Вас на нашем видеоканале в ютубе Видеоканал . Подписывайтесь на канал, смотрите видео.

https://www.youtube.com/watch?v=g4fPbu8hqw0

Николай Чудотворец или Николай Угодник так называют святого известного всем с ранних лет. 19 декабря считается праздником уважения Святого Николая, в этот день дети получают угощения под подушкой от Святителя. Кроме того молитва Николаю Чудотворцу об исцелении, которая читается перед иконой, очень хорошо помогает в случае болезни.

Исцеляющая молитва Николаю Чудотворцу

Мольба Николаю Угоднику используется людьми для исцеления от множества заболеваний даже от рака. Еще при жизни Святитель спасал от болезней и смерти, а после смерти он присматривает за людьми и помогает в тяжелых ситуациях. Произносить молитву можно в церкви или в домашней обстановке.

Почему людей мучает тревога

Почему людей охватывает страх перед смертью. Ведь смерть это итог жизнь, а тревога пугает из-за грехов, за которые придется держать ответ.

Даже в обычной жизни совершить плохое, украсть это преступление, и человек будет наказан. Господь создал идеальную планету земля, чтобы все люди были счастливы и соблюдали десять заповедей.

Если человек нарушил заповедь, то он будет наказан. Но Всевышний не тиран, он посылает только предупреждение, например, болезнь.

Как просить о помощи

Перед чтением молитвы следует очистить свои мысли от злости, гнева, ненависти и обращаться с добрым сердцем в любви и вере к Святому.

Затем следует просить прощения за совершенные грехи. Потому что верующие считают болезнь карой небесной. Только после это следует обращение к святому.

Желательно посетить церковь и купить три свечки, поставить их Иисусу Христу, Божьей матери, Николаю Чудотворцу. Просить помощи можно своими словами. Святые услышать любые слова просьбы. Затем купить три свечки домой.

В комнате, где проходит молитва не должно быть компьютера и телевизора, в ней не готовят пищу. Дома зажечь перед образами свечки и начинать читать текст молитвы Николаю Чудотворцу об исцелении от болезни:

«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое

милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь»

Завершается чтение словами благодарности. Обращение к Господу это таинство, не следует об этом с кем-то делиться.

Молитва Николаю чудотворцу об исцелении от болезни ребенка

Любая мать знает, как тяжело когда болеют дети, особенно очень маленькие. Они еще не могут сказать, что болит и сердце матери разрывается от боли. В такие минуты поможет молитва Николаю Угоднику, покровителю всех деточек. Каждая мать должна иметь икону Святителя и текст молебна, который читается особым образом:

  • Главное — это уединение в отдельном помещении.
  • Зажечь 3 свечи, приобретенные в церкви.
  • Поставить образ Святого, священную воду, произносить «Отче наш» перед просьбой, далее читать текст:

«О всесвятитеоь Николай! Заступник и помощник скорый всех скорбных и недужных! Умоли Господа нашего о прощении рабу Его (свое имя) грехов, что свершил по незнанию или недомыслию. Испроси у Него вызволения тела и души от происков диавольских, болезней мирских, от мытарств и мучений вечных. Аминь!»

Молитвы об исцелении родственников

Слова это мощный энергетический посыл, особенно в молитве о здоровье других, родственников. Как то один врач сказал такие слова: «Стены больниц слышали больше молитв, чем церковь» и это правда. Когда доктор говорит, что сделал все возможное и остается надежда только на чудо и вера. В тяжелые минуты любая поддержка будет благодатью.

Именно с такой поддержкой обращаются с молитвой об исцелении. Любая мольба своими словами или прочитанным тексом доходит до небес и Святые, услышав ее, посылают надежду и поддержку. Только Господь решает жить человеку или отойти в мир иной. Как говорят: «На все воля Божья».

Обратите внимание

Любая молитва это нестандартный набор слов, это крик души и неважно о чем. Может быть, это просьба облегчить страдания больного и отпустить его больное тело, а душу вознести на небеса. Возможно, это молитва о срастании кости или об исцелении от рака.

История содержит множество фактов, рассказанных реальными людьми о спасении жизни в сложной ситуации. Это летчики, путешественники, моряки, дети, женщины. Даже отрицающие Бога люди в отчаянии идут в церковь заказывают сорокоуст, молебен, молят помочь.

Страшная болезнь — рак

Верующие люди говорят, что Господь дает испытания, которые может выдержать человек и не должен роптать. Бог посылает урок, главное правильно решить задачу.

Рак страшная болезнь, она причиняет физическую боль, но к ней еще добавляется боль душевная. Все происходит от нечистоты духовной энергии. Именно в это суть молитвы. Когда человек молится, он очищается духовно. Ведь физическое тело и душа неразрывно связаны.

Очень хорошо, когда молитва читается родственниками. Святитель Николай защищал больных и нищих, поэтому молебен за другого человека будет наполнен мощной силой и скорейшим исполнением. Ведь сущность православия в добре и сострадании. Текст молитвы Николаю чудотворцу об исцелении от рака:

«О всесвятитеоь Николай! Заступник и помощник скорый всех скорбных и недужных! Умоли Господа нашего о прощении рабу Его (свое имя) грехов, что свершил по незнанию или недомыслию. Испроси у Него вызволения тела и души от происков диавольских, болезней мирских, от мытарств и мучений вечных. Аминь!»

Каждый человек это частица Бога в душе. Молитва это не таблетка, а искренняя вера. Только так можно быть услышанным. Многие люди, которые посетили город Бали Италия и притронулись к святым останкам, получили избавление от страшной болезни рак. Святые мощи источают божественное миро.

Молитва об исцелении

Болезнь — это всегда большое горе. Недуги сильно влияют на жизнь и портят планы на будущее. Узнайте, какие молитвы нужно читать для собственного исцеления, а также для помощи близким и дорогим людям, если здоровье их подвело.

Молитва для себя

Если вас застала сильная хворь, и вы даже не имеете возможности посетить храм, попросите ваших близких поставить свечку за ваше здравие. А сами помолитесь, оставшись дома. Принесите к кровати иконы — обязательно должны быть образа Христа и Богоматери — и прочтите искреннюю молитву о собственном здоровье:

Прости меня за все прегрешения, вольно и невольно творимые по сознанию и неосознанию, совершённые в этой и других жизнях — активностях.

Прободи сердце моё любовью ко Христу и каждому творению в мире, Тобой созданному, и уязви покаянием до последних дней.

Важно

Не оставь, не отвергни, не гнушайся меня, но прости, прости, Отце, благослови, очисти, исцели и освободи во Славу Твою Вечную и из любви ко мне, недостойному.

Молитва болящего всегда будет услышана на Небесах, если вы обращаетесь к ним, не затевая греха и помышляя только о благих делах.

Прося силы и здоровья у святых образов, помните, что общаться за помощью можно несколько раз в течение дня.

Каждое испытание Господь посылает нам для того, чтобы мы задумались о собственных деяниях, поэтому в молитвах прежде всего просите простить вас за совершенные когда-либо дурные действия.

Молитва об исцелении близкого человека

Если дорогой вам человек серьезно заболел, прежде всего сходите в церковь и попросите о здравии пред образом Царицы Небесной или Святого, которого Господь наделил даром исцеления. Затем приобретите для дома иконку Пантелеймона Целителя, которую нужно поставить рядом с больным. Сами же, стоя на коленях перед домашними иконами, регулярно читайте текст молитвы:

О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.

Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя). Аминь.

Искренние просьбы о других людях всегда исполняются Господом раньше всего. Помогите дорогому человеку с помощью сильнейшей молитвы об исцелении к Всевышнему и всем Святым. Особенно проникновенной считается родительская молитва, ведь каждый родитель готов отдать собственную жизнь за дорогое дитя.

Источник: https://xn—-7sbfc0arecsg5ai.xn--p1ai/ochen-silnaya-molitva-na-istselenie/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector