Величание пресвятой богородице – каноны и молитвы богородице

Тропари и Величания общие

Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу,
глас 2

Пречи́стому Твоему́ о́бразу покланя́емся, Благи́й,/ прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же:/ во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест,/ да изба́виши я́же созда́л еси́ от рабо́ты вра́жия./ Тем благода́рственно вопие́м Ти:/ ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш,// прише́дый спасти́ мир.

Ин тропарь,
глас 8

С Вы́шних призира́я, убо́гия прие́мля,/ посети́ ны, озло́бленныя грехи́, Влады́ко Всеми́лостиве,// моли́твами Богоро́дицы да́руй душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Пресвятой Богородице,
глас 4

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны́ милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи́, Тя́ бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Величание:

Обратите внимание

Досто́йно есть велича́ти Тя, Богоро́дице,/ Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую// без сравне́ния Серафи́м.

Величание (Иконе Божией Матери):

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.

Святым Ангелам и прочим безплотным Силам,
глас 4

Небе́сных во́инств Архистрати́зи,/ мо́лим вас при́сно мы недосто́йнии,/ да ва́шими моли́твами оградите́ нас/ кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы,/ сохраня́юще ны пpипа́дающия приле́жно и вопию́щия:/ от бед изба́вите ны,// я́ко чинонача́льницы вы́шних Сил.

Величание:

Велича́ем вас,/ Арха́нгели и А́нгели/ и вся во́инства,/ Херуви́ми и Серафи́ми,// сла́вящия Го́спода.

Пророку единому,
глас 2

Проро́ка Твоего́ [имярек] па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Величание:

Велича́ем тя,/ проро́че Бо́жий [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Апостолу единому,
глас 3

Апо́столе святы́й [имярек],/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Величание:

Велича́ем тя,/ апо́столе Христо́в [имярек],/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́, и́миже труди́лся еси́// во благове́сти Христо́ве.

Апостолам,
глас 3

Важно

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Величание:

Велича́ем вас,/ святи́и апо́столи [имярек],/ весь мир уче́ньми свои́ми просвети́вшия,/ и вся концы́// ко Христу́ приве́дшия.

Святителю единому,
глас 4

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ я́же веще́й и́стина:/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая,/ о́тче [имярек],/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Величание:

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Святителям,
глас 4

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их// в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Величание:

Велича́ем вас,/ святи́телие вели́цыи,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Преподобному единому,
глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне [имярек], дух твой.

Преподобному Печерскому,
глас 8

Посто́м ду́шу твою́ просвети́л еси́,/ моли́твами непреста́нными се́рдце твое́ сосу́д Ду́ха Свята́го соде́лал еси́,/ преподо́бне о́тче наш [имярек],/ те́мже вся вра́жия ополче́ния кре́пко посрами́л еси́/ и, я́ко победоно́сец и́стинный, воздая́ния получи́л еси́ от Христа́ Бо́га.// Тому́ помоли́ся о душа́х на́ших.

Затворнику Печерскому,
глас 2

Совет

Ве́лия ве́ры исправле́ния,/ в пеще́рнем затво́ре, я́ко на воде́ упокое́ния,/ преподо́бне о́тче [имярек], ра́довался еси́,/ огне́м бо любве́ Боже́ственныя распаля́емь,/ бде́нием и моли́твою безстра́стия дости́гл еси́/ и яви́лся еси́ равноа́нгельный на земли́.// Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Величание (преподобному):

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Преподобным,
глас 4

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их// в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Преподобным Печерским, глас 3:

Преблаже́ннии и Богоно́снии отцы́ на́ши [имярек],/ я́ко стяжа́вшии дерзнове́ние ко Го́споду/ равноа́нгельным свои́м житие́м,/ его́же ра́ди обогати́ Христо́с нетле́нием и чудесы́ мо́щи ва́ша,/ мо́лим вас приле́жно:/ испроси́те душа́м на́шим очище́ние// и ве́лию и бога́тую ми́лость.

Величание (преподобным):

Ублажа́ем вас,/ преподо́бные отцы́,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов// и собесе́дницы А́нгелов.

Мученику единому,
глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, [имярек],/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Величание:

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й [имярек],/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́// претерпе́л еси́.

Мученикам,
глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во стра́даниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Величание:

Обратите внимание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.

Священномученику единому,
глас 4

И нpа́вом пpича́стник,/ и пpесто́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обpе́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ pа́ди сло́во и́стины испpавля́я,/ и ве́pы pа́ди постpада́л еси́ да́же до кpо́ве,/ священному́чениче [имярек],/ моли́ Хpиста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Величание:

Велича́ем тя,/ священному́чениче [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Священномученикам, глас 4;

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их// в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Величание:

Велича́ем вас,/ священному́ченицы Христо́вы, и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Преподобномученику единому,
глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне [имярек], дух твой.

Величание:

Ублажа́ем тя,/ преподобному́чениче [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Преподобномученикам,
глас 4

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их// в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Величание:

Важно

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии му́ченицы,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов,// и собесе́дницы А́нгелов.

Мученице единой,
глас 4

А́гница Твоя́, Иису́се, [имярек],/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и Тебе́ и́щущи страда́льчествую,/ и сраспина́юся и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя,/ да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,// я́ко ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Величание:

Велича́ем тя,/ страстоте́рпица Христо́ва [имярек],/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ я́же за Христа́// претерпе́ла еси́.

Мученицам,
глас 1

А́гницы слове́сныя/ А́гнцу и Па́стырю приведо́стеся муче́нием ко Христу́,/ тече́ние сконча́вше, и ве́ру соблю́дше./ Те́мже днесь ра́достною душе́ю соверша́ем, досточу́дныя,/ святу́ю ва́шу па́мять,// Христа́ велича́юще.

Величание:

Велича́ем вас,/ страстоте́рпицы святы́я,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.

Преподобной жене,
глас 8

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная [имярек], дух твой.

Величание:

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Преподобным женам,
глас 2

И́стинному жела́нию уневе́стившеся Христосла́внии,/ и вре́меннаго обру́чника отве́ргшеся совокупле́ния,/ и доброде́тельными по́двиги возра́стше,/ на высоту́ востеко́сте нетле́ния,/ красноду́шнии и многобога́тнии,/ столпи́ иноку́ющим жена́м и пра́вило./ Те́мже о нас моли́те непреста́нно,// и́же любо́вию ва́шу па́мять пра́зднующих.

Величание:

Совет

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии ма́тери,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Преподобномученице единой,
глас 4

А́гница Твоя́, Иису́се, [имярек],/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и Тебе́ и́щущи страда́льчествую,/ и сраспина́юся и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя,/ да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,// я́ко ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Величание:

Велича́ем тя,/ страстоте́рпице свята́я [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Священноисповеднику и преподобноисповеднику,
глас 8

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче,/ архиере́ев богодухнове́нное удобре́ние,/ [имярек] прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́, цевни́це,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Величание Священноисповеднику:

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Величание преподобноисповеднику:

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Безсребреникам,
глас 8

Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы,/ посети́те не́мощи на́ша:// ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам.

Величание:

Велича́ем вас,/ чудотво́рцы сла́внии [имярек],/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.

Христа ради юродивому,
глас 1

Обратите внимание

Глас апо́стола Твоего́ Па́вла услы́шав глаго́лющ:/ мы юро́ди Христа́ ра́ди,/ раб Твой, Христе́ Бо́же, [имярек]/ юро́д бысть на земли́ Тебе́ ра́ди:/ те́мже па́мять его́ почита́юще, Тебе́ мо́лим Го́споди, спаси́ ду́ши на́ша.

Величание:

Ублажа́ем тя,/ святы́й пра́ведный [имярек],/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Самое популярное (просмотров)Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/tropari-i-velichaniya-obshhie.html

Тропари, кондаки и величания общие / Православие.Ru

В праздники Богородичные

Тропарь, глас 4-й

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Кондак, глас 6-й

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Величание

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Богоизбра́нная Отрокови́це, и чтим о́браз Твой святы́й, и́мже то́чиши исцеле́ния всем, с ве́рою притека́ющим.

Святым безплотным Силам

Тропарь, глас 4-й

Небе́сных во́инств Архистрати́зи, мо́лим вас при́сно мы недосто́йнии, да ва́шими моли́твами оградите́ нас кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы, сохраня́юще нас, припа́дающих приле́жно и вопию́щих: от бед изба́вите нас, я́ко чинонача́льницы вы́шних Сил.

Кондак, глас 2-й

Архистрати́зи Бо́жии, служи́телие Боже́ственныя сла́вы, Ангелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы, поле́зное нам проси́те и ве́лию ми́лость, я́ко безпло́тных Архистрати́зи.

Величание

Велича́ем вас, Арха́нгели и Ангели и вся во́инства, Херуви́ми и Серафи́ми, сла́вящия Го́спода.

Пророку

Тропарь, глас 2-й

Проро́ка Твоего́ (имя) па́мять, Го́споди, пра́зднующе, тем Тя мо́лим: спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4-й

Важно

Просвети́вшеся Ду́хом чи́стое твое́ се́рдце, проро́чества бысть светле́йшаго прия́телище: зри́ши бо я́ко настоя́щая дале́че су́щая, сего́ ра́ди тя почита́ем, проро́че блаже́нне, (имя), сла́вне.

Величание

Велича́ем тя, проро́че Бо́жий (имя), и чтим святу́ю па́мять твою́, ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Апостолу

Тропарь, глас 3-й

Апо́столе святы́й (имя), моли́ Ми́лостиваго Бо́га, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й

Читайте также:  Преподобная александра дивеевская (мельгунова)

Яко звезду́ пресве́тлую Це́рковь всегда́ стяжа́ тя, апо́столе (имя), чуде́с твои́х многоподава́нием просвеща́ема. Те́мже зове́м Христу́: спаси́ чту́щих ве́рою па́мять Твоего́ апо́стола, Многоми́лостиве.

Величание

Велича́ем тя, апо́столе Христо́в (имя), и чтим боле́зни и труды́ твоя́, и́миже труди́лся еси́ во благове́стии Христове.

Апостолам

Тропарь, глас 3-й

Апо́столи святи́и, моли́те Ми́лостиваго Бо́га, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й

Ло́зие яви́стеся Христо́ва виногра́да, му́дрии, гро́здие принося́ще в доброде́телех, вино́ нам спасе́ния источа́юще, его́же прие́млем, весе́лия исполня́ющеся, пра́зднуем честну́ю ва́шу па́мять, в ню́же моли́те дарова́тися нам вели́цей ми́лости и отпуще́нию грехо́в, Госпо́дни апо́столи.

Святителю

Тропарь, глас 4-й

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, воздержа́ния учи́теля яви́ тя ста́ду твоему́, я́же веще́й и́стина: сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, нището́ю бога́тая, о́тче (имя), моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2-й

Совет

Боже́ственный гром, труба́ духо́вная, ве́ры насади́телю и отсека́телю ересе́й, Тро́ицы уго́дниче, вели́кий святи́телю (имя), со Ангелы предстоя́ при́сно, моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя, святи́телю о́тче (имя), и чтим святу́ю па́мять твою́: ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Святителям

Тропарь, глас 4-й

Бо́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 8-й

Яко доброде́телей учи́телие и иера́рхов украше́ние, Це́рковь пою́щи вас сла́вит: моли́твами ва́шими пода́йте чту́щым вас любо́вию доброде́телей исправле́ние и собла́знов избавле́ние, я́ко непобеди́мии.

Мученику

Тропарь, глас 4-й

Му́ченик Твой, Го́споди, (имя) во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего: име́яй бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости, того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2-й

Звезда́ све́тлая яви́лся еси́, непреле́стная ми́рови, Со́лнце Христа́ возвеща́ющи, заря́ми твои́ми, страстоте́рпче (имя), и пре́лесть погаси́л еси́ всю: нам же подае́ши свет, моля́ся непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя, страстоте́рпче святы́й (имя), и чтим честна́я страда́ния твоя́, я́же за Христа́ претерпе́л еси́.

Мученице

Тропарь, глас 4-й

Агница Твоя́, Иису́се, (имя) зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе́, Женише́ мой, люблю, и Тебе́ и́щущи, страда́льчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся Креще́нию Твоему́, и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю, но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́. Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2-й

Обратите внимание

Храм твой всечестны́й, я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше, вси ве́рнии, велегла́сно вопие́м ти, де́во му́ченице (имя), великоимени́тая: Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя, страстоте́рпице Христо́ва (имя), и чтим честно́е страда́ние твое́, е́же за Христа́ претерпе́ла еси́.

Мученикам

Тропарь, глас 4-й

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: иму́ще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости, тех моли́твам и спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8-й

Свети́льницы све́тлии я́вльшеся, боже́ственнии му́ченицы, тварь всю све́тлостию чуде́с озаря́ете, неду́ги разреша́юще и глубо́кую тьму всегда́ отгоня́юще, Христу́ Бо́гу моля́щеся непреста́нно о всех нас.

Священномученику

Тропарь, глас 4-й

И нра́вом прича́стник, и престо́лом наме́стник апо́столом быв, дея́ние обре́л еси́ богодухнове́нне, в виде́ния восхо́д; сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я, и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве, священному́чениче (имя), моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й

Во святи́телех благоче́стно пожи́в, и муче́ния путь проше́д, и́дольския угаси́л еси́ же́ртвы, и побо́рник быв твоему́ ста́ду, богому́дре. Тем же тя почита́юще, та́йно вопие́м ти: от бед изба́ви ны при́сно твои́ми мольба́ми, о́тче наш (имя).

Величание

Велича́ем тя, священному́чениче (имя), и чтим святу́ю па́мять твою́: ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Священномученикам

Тропарь, глас 4-й

Бо́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 3-й

Важно

Яко свети́льники незаходи́мыя разу́мнаго Со́лнца, соше́дшеся днесь восхва́лим пе́сньми: возсия́ли бо есте́ су́щим во тьме неразу́мия, всех созыва́юще к высоте́ благоче́стия, священному́ченицы, тем вопие́м вам: ра́дуйтеся, по́стников всех основа́ние.

Преподобному

Тропарь, глас 8-й

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу: прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́, и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней, те́мже и со Ангелы сра́дуется, преподо́бне (имя), дух твой.

Кондак, глас 2-й

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся, и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́, вручи́в кре́пко, пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния, (имя), о́тче наш, моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче (имя), и чтим святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче Ангелов.

Преподобной жене

Тропарь, глас 8-й

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу: прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́, и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо пло́ть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней, те́мже и со Ангелы сра́дуется, преподо́бная (имя), дух твой.

Кондак, глас 2-й

За любо́вь Госпо́дню, преподо́бная, поко́я жела́ние возненави́дела еси́, поще́нием дух твой просвети́вши: кре́пко бо зве́ри победи́ла еси́, но моли́твами твои́ми проти́вных шата́ние разори́.

Величание

Ублажа́ем тя, преподо́бная ма́ти (имя), и чтим святу́ю па́мять твою́: ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Преподобным

Тропарь, глас 4-й

Бо́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 2-й

Совет

Волне́ний мно́жество невла́жно проходя́ще, безпло́тныя враги́ струя́ми слез ва́ших кре́пко погрузи́ли есте́, богому́дрии и преподо́бнии, и чуде́с дар прии́мше, моли́те непреста́нно о всех нас.

Безсребреникам

Тропарь, глас 8-й

Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы, посети́те не́мощи на́ша: ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам.

Кондак, глас 2-й

Благода́ть прии́мше исцеле́ний, простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах, вра́чеве, чудотво́рцы пресла́внии; но ва́шим посеще́нием ра́тников де́рзости низложи́те, мир исцеля́юще чудесы́.

Христа ради юродивому

Тропарь, глас 1-й

Глас апо́стола Твоего́ Па́вла услы́шав, глаго́лющ: мы юро́ди Христа́ ра́ди, раб Твой, Христе́ Бо́же, (имя), юро́д бысть на земли́ Тебе́ ра́ди; те́мже па́мять его́ почита́юще, Тебе́ мо́лим: Го́споди, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8-й

Вы́шния красоты́ жела́я, ни́жния сла́сти теле́сныя то́щно оста́вил еси́, нестяжа́нием су́етнаго ми́ра, ангельское житие́ проходя́, сконча́вся, (имя) блаже́нне; с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя, святы́й пра́ведный (имя), и чтим святу́ю па́мять твою́: ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Источник: https://pravoslavie.ru/107368.html

Тропари и величания общие в Православии

Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, глас 2

Пречистому Твоему образу поклоняемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже: волею бо благоволил еси плотию взыти на Крест, да избавиши яже создал еси от работы вражия. Тем благодарственно вопием Ти: радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый спасти мир.

Ин тропарь, глас 8

С вышних призирая, убогия приемля. посети ны, озлобленныя грехми, Владыко Всемилостиве, молитвами Богородицы даруй душам нашим велию милость.

Пресвятой Богородице, глас 4

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадeм, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

Величание

Достойно есть величати Тя, Богородице, Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим.

Величание (Иконе Божией Матери)

Величаем Тя, Пресвятая Дево Богоизбранная Отроковице и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим.

Святым Ангелам и прочим безплотным Силам, глас 4

Небесных воинств Архистратизи, молим Вас присно мы недостойнии, да вашими молитвами оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще ны припадающие прилежно и вопиющия: от бед избавите ны, яко чиноначальницы Вышних Сил.

Величание

Величаем Вас , Архангели и Ангели и вся воинства, Херувими и Серафими, славящие Господа.

Пророку единому, глас 2

Обратите внимание

Пророка Твоего [имя-рек] память, Господи, празднующе, тем Тя молим: спаси души наша.

Величание

Величаем тя, пророче Божий [имя рек], и чтем святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Апостолу единому, глас 3

Апостоле святый [имя рек], моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

Величание

Величаем тя, апостоле Христов [имя рек] и чтим болезни и труды твоя, имиже трудился еси во благовестии Христове.

Апостолам, глас 3

Апостоли святии, молите Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

Величание

Величаем вас, святии апостоли [имя рек], весь мир ученьми своими просветившия и вся концы ко Христу приведшия.

Святителю единому, глас 4

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, Отче [имя рек], моли Христа Бога спастися душам нашим.

Величание

Величаем тя, святителю отче [имя рек], и чтем святую память твою ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Святителям, глас 4

Совет

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

Величание

Величаем вас святителие велиции, и чтем святую память вашу: вы бо молите за нас Христа Бога нашего.

Преподобному единому, глас 8

Важно

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: приим бо крест, последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со ангелы срадуется, преподобне [имя рек], дух твой.

Преподобному Печерскому, глас 8

Постом душу твою просветил еси, молитвами непрестанными сердце твое сосуд Духа Святаго соделал еси, преподобне отче наш [имя рек], темже вся вражия ополчения крепко посрамил еси и, яко победоносец истинный, воздаяния получил еси от Христа Бога. Тому помолися о душах наших.

Затворнику Печерскому, глас 2

Велия веры исправления, в пещернем затворе, яко на воде упокоения, преподобне отче [имя рек], радовался еси, огнем бо любве Божественныя распаляемь, бдением и молитвою безстрастия достигл еси и явился еси равноангельный на земли. Того молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Величание (преподобному)

Ублажаем тя, преподобне отче [имя рек], и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.

Преподобным, глас 4

Совет

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

Преподобным Печерским, глас 3

Преблаженнии и Богоноснии отцы наши [имя рек], яко стяжавший дерзновение ко Господу равноангельным своим житием, егоже ради обогати Христос нетлением и чудесы мощи ваша, молим вас прилежно: испросите душам нашим очищение и велию и богатую милость.

Величание (преподобным)

Ублажаем вас, преподобные отцы, и чтем святую память вашу, наставницы монахов и собеседницы ангелов.

Мученику единому, глас 4

Мученик Твой, Господи, [имя рек], во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

Читайте также:  Акафист пресвятой богородице пред иконой "смоленская"

Величание

Величаем тя, святый мучениче [имя рек], и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси.

Мученикам, глас 4

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

Величание

Величаем вас, страстотерпцы святии, и чтем честная страдания ваша, яже за Христа претерпели есте.

Священномученику единому, глас 4

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв,деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, веры ради пострадал если даже до крове, священномучениче [имя рек], моли Христа Бога спастися душам нашим.

Величание

Величаем тя, священномучениче [имя рек], и чтем святую память твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Священномученикам, глас4

Совет

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

Величание

Величаем вас, священномученицы Христовы, и чтем святую память вашу: вы бо молите за нас Христа Бога нашего.

Преподобномученику единому, глас 8

В тебе отче, известно спасеся еже по образу: приим бо крест последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертной. Темже и со ангелы срадуется, преподобне [имя рек], дух твой.

Величание

Ублажаем тя, преподобномучениче [имя рек], и чтем святую память твою, наставниче монахов исобеседниче ангелов.

Преподобномученикам, глас 4

Совет

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

Величание

Ублажаем вас, преподобнии мученицы, и чтем святую память вашу, наставницы монахов и собеседницы ангелов.

Мученице единой, глас 4

Агница Твоя, Иисусе, [имя рек], зовет велиим гласом: Тебе, женише мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаются и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою: но яко жертву непорочную приими мя с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко милостив, спаси души наша.

Величание

Величаем тя, страстотерпице Христова [имя рек], и чтем честное страдание твое, еже за Христа претерпела еси.

Мученицам, глас 1

Обратите внимание

Агницы словесныя Агнцу и Пастырю приведостеся мучением ко Христу, течение скончавше, и веру соблюдше. Темже днесь радостною душею совершаем, досточудныя, святую вашу память, Христа величающе.

Величание

Величаем вас, страстотерпицы святыя, и чтем честная страдания ваша, яже за Христа претерпели есте.

Преподобной жене, глас 8

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу: приимши бо крест, последовала еси Христу, и деющи учила еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со ангелы срадуется, преподобная [имя рек], дух твой.

Величание

Ублажаем тя, преподобная мати [имя рек], и чтем святую память твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Преподобным женам, глас 2

Истинному желанию уневестившася, христославныя, и временного обручника отвергшася совокупления, и добродетельными подвигами возрастша, на высоту востекосте нетления, краснодушныя и многобогатыя, столпи монашествующих жен и правило: темже о нас молите непрестанно, любовию вашу память празднующих.

Величание

Ублажаем вас, преподобнии матери, и чтем святую память вашу: вы бо молите за нас, Христа Бога нашего.

Преподобномученице единой, глас 4

Агница Твоя, Иисусе, [имя рек], зовет велиим гласом: Тебе, женише мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаюся и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою: но яко жертву непорочную приими мя с любовию пожершуюся Тебе, тоя молитвами, яко милостив, спаси души наша.

Величание

Величаем тя, страстотерпице святая [имя рек], и чтем святую память Твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Священноисповеднику и преподобноисповеднику, глас 8

Важно

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя
светильниче, архиереев богодухновенное удобрение, [имя рек] премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Величание Священноисповеднику

Величаем тя, святителю отче [имя рек], и чтем святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Величание преподобноисповеднику

Ублажаем тя, преподобне отче [имя рек], и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.

Безсребреникам, глас 8

Святии безсребреницы и чудотворцы, посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.

Величание

Величаем вас, чудотворцы славнии [имярек], и чтем честная страдания ваша, яже за Христа претерпели есте.

Христа ради юродивому, глас 1

Глас апостола Твоего Павла услышав глаголющ: мы юроди Христа ради, раб Твой, Христе Боже, [имя рек] юрод бысть на земли Тебе ради: темже память его почитающе, Тебе молим. Господи, спаси души наша.

Величание

Ублажаем тя, святый праведный [имя рек], и чтем святую память твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Email рассылкаTelegram

© Михаил Чернов vsemolitva.ru

Читайте также

Источник: http://vsemolitva.ru/tropari_i_velichaniya.html

Молитвы, тропарь, величание Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой “Почаевская”

Молитва первая

О, Всемилостивая Госпоже, Царице и Владычице, 
от всех родов избранная, и всеми роды небесными и земными ублажаемая! 
Воззри милостивно на предстоящий пред святою иконою Твоею 
и усердно к Тебе молящийся народ сей, и сотвори предстательством и заступленном Твоим у Сына Твоего и Бога нашего, да никтоже изыдет отсюду упования своего тощ и посрамлен в надежде своей, но да приимет кийждо от Тебе вся, по благому изволению сердца своего и по нужде и потребе своей, во спасение души и во здравие телу. Призри благосердием, Всепетая Богородице, и на обитель сию, Твоим именем нарицающуюся, 
юже от лет древних возлюбила еси, избравши ее в достояние себе, и неоскудно источающи токи исцелений от чудотворныя иконы Твоея и от приснотекущаго источника, в следе стопы Твоея, нам открытаго, и сохрани ю от всякаго прилога и навета вражия, якоже древле сохранила еси Твоим явлением целу и неврежденну от лютаго нашествия агарянскаго, да выну воспевается и славится в ней Пресвятое Имя Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое преславное успение, во веки веков. 
Аминь.

Молитва вторая

Царице наша Преблагая, Владычице Преблагословенная, Надеждо наша Богородице! 
К Тебе умиленно ныне притекаем, и сокрушенною душею и смиренным сердцем молим Тя, Всепетая, пред Пречистым Твоим образом: 

Ты бо едина еси Заступница наша Богодарованная: 
Тя убо молим, избави от всех бед, от всякия напасти, болезни и скорби, 
рабы Твоя, предстательством великаго о нас ходатая и молитвенника Твоего, всеблаженнаго отца нашего Иова, угодника Твоего Почаевскаго, 
егоже молитве яве внимала еси на воздусе иногда, егда всеславным и страшным явлением Твоим избавила еси обитель Твою от нашествия и обложения агарянскаго. 

Призри благосердием, Всепетая, призрением милостиваго Твоего заступления и на все царство и страну нашу, и на вся люди Твоя излей богатыя Твоя милости: разсеянные собери, неверныя же и иноверныя, во странах наших, на путь истинный настави, отпадшия от благочестивыя отеческия веры паки возврати и сопричти их Святей Твоей Православней и Кафоличестей Церкви;

Совет

Даруй, Всеблагая, земли плодородие, воздуха благорастворение 
и вся, яже на пользу нашу дары благовременныя и благопотребныя, 
молитвами избранных угодников Твоих, благодатный Твой лик на святей иконе Твоей окружающих: 

Егда же приспеет наше от жития сего отшествие и к вечности переселение, сице предстани нам, Преблагословенная, якоже иногда благопоспешила еси обители Твоей во спасение во время брани Збаражской, и Твоим теплым ходатайством даруй нам христианскую кончину живота нашего безболезненну, непостыдно, мирну и Святых Таин причастну; да якоже в сей жизни, сице и в будущем веце сподобимся вси, молитвами Твоими, безконечныя небесныя жизни во Царствии 
возлюбленнаго Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, во веки веков. 
Аминь.

Молитва третья

О, Пресвятая Дево, Владычице Богородице! 
Благодарю Тя от всего сердца моего, яко сподобила мя еси грешнаго и недостойнаго раба Твоего предстати зде и покланятися на святей горе Твоей. О, коликих благ удостоихся тако многогрешный аз милосердием Твоим.

 Вижду, Пречистая, и ужасаюся, и истаевает дух мой, зря воочию многоцелебный сей источник благодати Твоея, егоже издревле во следе святыя стопы Твоея неизреченно явила еси, и всеблагоговейно покланяемся на месте, идеже стоясте Девичестии нозе Твои, молю Тя, благословенная Надеждо и Спасение душ и телес наших:

Аминь

Молитва четвертая

К Тебе, о Богомати, молитвенно притекаем мы, грешнии, 
чудеса Твоя во святей Лавре Почаевстей явленная гюминающе 
и о своих сокрушающеся прегрешениих. 
Вемы, Владычице, вемы, яко не подобаше нам, грешным, чесого просити, 
токмо о еже Праведному Судии беззакония наша оставити нам.

 
Вся бо, нами в житии претерпенная, скорби же, и нужды, и болезни, 
яко плоды падений наших, прозябоша нам, Богу сия на исправление наше попущающу.

 Темже вся сия истиною и судом Своим наведе Господь на грешныя рабы Своя, иже в печалех своих к заступлению Твоему, Пречистая, притекоша и во умилении сердец к Тебе взывают сице: 

Ей, Владычице, буди спасению нашему Ходатаица и, малодушия нашего не возгнушавшися, призри на стенания наша, яже в бедах и скорбех наших пред чудотворным Твоим образом возносим.

Сими убо, Пречистая, дарованьми, а не болезньми и скорбьми живот наш ко спасению да возводится, но от уныния и отчаяния души наша ограждающи, избави нас маломощных от находящих на ны бед, и нужд, 
и клеветы человеческия и болезней нестерпимых.

 
Даруй мир и благоустроение жительству христианскому предстательством Твоим, Владычице, утверди православную веру в стране нашей, во всем в мире. Церковь Апостольскую и Соборную умалению не предаждь, уставы святых отец на веки непоколебимы сохрани, всех к Тебе притекающих от рова погибельнаго спаси.

 
Еще же и ересию прельщенных братии наших или веру спасительную в греховных страстех погубивших паки ко истинней вере и покаянию приведи, да вкупе с нами Твоему чудотворному образу поклоняющеся Твое предстательство исповедят.

 Сподоби убо нас, Пречистая Госпоже Богородице, еще в животе сем победу истины Твоим заступлением узрети, сподоби нас благодатную радость прежде кончины нашея восприяти, якоже древле насельники почаевстии Твоим явлением победители и просветители агарян показала еси, да вси мы благодарным сердцем вкупе со ангелы, и пророки, и апостолы, и со всеми святыми Твое милосердие прославляюще, воздадим славу, честь и поклонение в Троице воспеваемому Богу Отцу, и Сыну, и Святому Духу во веки веков. Аминь.

Тропарь Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой “Почаевская”

Тропарь, глас 5

Пред святою Твоею иконою, Владычице, молящиися исцелений сподобляются, веры истинныя познание приемлют и агарянская нашествия отражают. Темже и нам, к Тебе припадающим, грехов оставление испроси, помыслы благочестия сердца наша просвети, и к Сыну Твоему молитву вознеси о спасении душ наших.

Величание

Обратите внимание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и почитаем честную икону Твою, юже от лет древних на горе Почаевской прославила еси.

(1884)

Источник: http://trisvyat-dp.church.ua/molitvy-tropar-velichanie-presvyatoj-bogorodice-pered-eya-ikonoj-imenuemoj-pochaevskaya/

Тропарь Пресвятой Богородице

Тропари Богородичные

Покрову Пресвятой Богородицы,
глас 4:

Днесь благовернии людие / светло празднуем, / осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, / и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: / покрый нас честным Твоим Покровом/ и избави нас от всякаго зла, / молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, / спасти души наша.

Величание:

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим Покров Твой честный, / Тя бо виде святый Андрей на воздусе, / за ны Христу молящуюся.

Читайте также:  Небесные силы архангел гавриил

Кондак, глас 3:

Дева днесь предстоит в Церкви,/ и с лики святых невидимо за ны молится Богу,/ ангели со архиереи покланяются,/ апостоли же со пророки ликовствуют:/ нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога.

Зачатию прав. Анною Пресвятой Богородицы,
глас 4:

Днесь безчадия узы разрешаются, / Иоакима бо и Анну услышав, Бог / паче надежды родити тем яве / обещавает Богоотроковицу, / из Неяже Сам родися Неописанный, Человек быв, / Ангелом повелев вопити Ей: / радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Величание:

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим святых Твоих родителей / и всеславное славим / зачатие Твое.

Собору Пресвятой Богородицы,
глас 4:

Пречистая Богомати, Богородице,/ Собор Твой честный украшен многоразличными добротами, / дары Ти приносят, Госпоже, многи мирстии людие, / Узы наша грешныя раздери Своею милостию/ и спаси души наша.

В день встречи Пресвятой Девы Марии с праведной Елисаветой, глас 4:

Дево Безневестная / и Мати Всечистая, / приемши от Архангела благовещение, / со тщанием востекла еси в Горняя, / и, целовавши южику Твою, всечестную Елисаветь, / Материю Господа от сия наречена была еси, / и возвеличила возвеличившаго Тя Господа: / Благословенна Ты в женах, / и благословен Плод чрева Твоего.

Положению честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, глас 8:

Важно

Богородице Приснодево, человеков покрове, / ризу и пояс пречистаго Твоего телесе, / державное граду Твоему обложение даровала еси, / безсеменным рождеством Твоим нетленна пребывающи, / о Тебе бо и естество обновляется и время. / Темже молим Тя мир граду Твоему даровати / и душам нашим велию милость.

Величание:

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / Богоизбранная Отроковице, / и чтим святыя ризы Твоея / честное положение.

Кондак, глас 4:

Одеяние всем верным нетления,/ Богоблагодатная Чистая,/ даровала еси священную ризу Твою,/ еюже священное тело Твое покрывала еси,/ Покрове всех человеков,/ еяже положение празднуем любовию,/ и вопием со страхом Ти, Чистая:/ радуйся, Дево,/ христиан Похвало.

Кондак положению пояса,
глас 2:

Благоприятное Твое чрево, Богородице,/ объемший пояс Твой честный,/ держава граду Твоему необорима,/ и сокровище есть благих неоскудно,/ едина рождшая, Приснодево.

Ин кондак, глас 4:

Честнаго пояса Твоего положение/ празднует днесь Твой, Препетая, храм,/ и прилежно взывает Ти:/ радуйся, Дево,/ христиан Похвало.

Положению честного пояса Пресвятой Богородицы, глас 8:

Важно

Богородице Приснодево, человеков покрове, / ризу и пояс пречистаго Твоего телесе, / державное граду Твоему обложение даровала еси, / безсеменным рождеством Твоим нетленна пребывающи, / о Тебе бо и естество обновляется и время. / Темже молим Тя мир граду Твоему даровати / и душам нашим велию милость.

Явлению Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому, глас 4:

В преславнем явлении Твоем, Дево Богородице, / припаде к стопам Твоим преподобный авва Сергий / и мольбу о святей обители изрядно сотвори, / да Твоим Матерним ко Христу предстательством / усердно присно ходатайствуеши / о всех под священный покров Твой прибегающих, / просящи нам оставления грехов и велия милости.

Величание:

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / Богоизбранная Отроковице, / и чтим явление Твое, / имже точиши обетование / покрывати присно место сие.

В день Похвалы Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста), глас 4:

Совет

Дево Безневестная / и Мати Всечистая, / приемши от Архангела благовещение, / со тщанием востекла еси в Горняя, / и целовавши южику Твою, всечестную Елисаветь, / Материю Господа от сия наречена была еси, / и возвеличила возвеличившаго Тя Господа:/ Благословенна Ты в женах, / и благословен Плод чрева Твоего.

В праздники Богородичные

Тропарь, глас 4:

К Богородице прилежно ныне притецем,/ грешнии и смиреннии, и припадем,/ в покаянии зовуще из глубины души:/ Владычице, помози, на ны милосердовавши,/ потщися, погибаем от множества прегрешений,/ не отврати Твоя рабы тщи,/ Тя бо и Едину надежду имамы.

Ин тропарь, глас тойже:

Не умолчим никогда, Богородице,/ силы Твоя глаголати недостойнии,/ аще бо Ты не бы предстояла молящи,/ кто бы нас избавил от толиких бед?/ Кто же бы сохранил доныне свободны?/ Не отступим, Владычице, от Тебе,/ Твоя бо рабы спасаеши присно от всяких лютых.

Кондак, глас 6:

Предстательство христиан непостыдное,/ ходатайство ко Творцу непреложное,/ не презри грешных молений гласы,/ но предвари, яко Благая, на помощь нас,/ верно зовущих Ти:/ ускори на молитву и потщися на умоление,/ предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Ин кондак, глас 6:

Не имамы иныя помощи,/ не имамы иныя надежды,/ разве Тебе, Владычице,/ Ты нам помози,/ на Тебе надеемся/ и Тобою хвалимся,/ Твои бо есмы раби, да не постыдимся.

Источник: http://xn--80ancrr3a.xn--p1ai/tropari_bogorodice

Православный тропарь Пресвятой Богородице

В Православной Церкви Божья Матерь является самым высокочтимым святым образом, которому посвящено много молитвенных песнопений, среди них не последнее место занимают тропари Пресвятой Богородице. Богородицу почитает благочестивый верующий народ многие века, оставаясь верными Ее рабами.

В православном мире этому чудному образу посвящено больше всего храмов и монастырей, иконописцы посвящали и посвящают в наши дни большинство своих работ, перед которым в храмах зажигается самое большое количество свечей.

Обратите внимание

На церковных богослужениях, величая всеми любимый образ, используется много песнопений, в число которых входят, акафисты, кондаки и тропари Богородице. Среди христианских праздников, особое место занимают празднования в честь Пресвятой Богородицы.

К ней обращаются в тяжелые минуты скорбящие, ее просят об исцелении тяжелых недугов, защиты и покровительства перед Всевышним. Любовь к Пречистой многие века согревает в сердце нашего православного народа.

Величание Пресвятой Богородицы

Среди богородичных праздников, посвященных почитанию святого образа Пречистой верующими христианами особо значим день Успения Пресвятой Богородицы.

В этот день в православных храмах ярко и величаво исполняется тропарь Пресвятой Богородице, в котором христиане, не имея другой помощи и другой надежды, просят Святую Матерь о заступничестве.

Выражая всю глубину своей неиссякаемой любви к чистому образу Матери Господа, они возвещают о могуществе Ее, обещают не отступить от Владычицы, ибо она всегда спасает от всяких бед рабов Своих.

Тропари богородичные использует в своих песнопениях церковный хор на всех событиях, относящихся к воспоминанию жизни Пречистой.

Значимыми из них являются тропари, посвященные Покрову Пресвятой Богородицы, в котором величают Покров Ее Честный, Зачатию Пресвятой Богородицы, Собору Пресвятой Богородицы, Положению честной ризы  Богородицы во Влахерне, Положению честного пояса Пресвятой Богородицы, тропарь Богородице в день похвалы — Субботу Акафиста, Явлению Пресвятой Богородицы Сергию Радонежскому, а также, на все богородичные праздники.

90% проблем человека происходит из-за отсутствия удачи, и как следствие денег и счастья. Чтобы отменить посыл о бедности, нужен сильный энергетический заряд. Денежный Ритуал позволит найти постоянный источник дохода исполнить мечту, для этого нужно взять… Читать далее…

Слушать на видео тропарь Пресвятой Богородице

Текст тропарей Пресвятой Богородицы

Покрову Пресвятой Богородицы, глас 4:

Днесь благовернии людие светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровоми избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

Величание:

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся.

Кондак, глас 3:

Дева днесь предстоит в Церкви,и с лики святых невидимо за ны молится Богу,ангели со архиереи покланяются,апостоли же со пророки ликовствуют:нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога.

Зачатию прав. Анною Пресвятой Богородицы, глас 4:

Днесь безчадия узы разрешаются, Иоакима бо и Анну услышав, Бог паче надежды родити тем яве обещавает Богоотроковицу, из Неяже Сам родися Неописанный, Человек быв, Ангелом повелев вопити Ей: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Величание:

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей и всеславное славим зачатие Твое.

Положению честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, глас 8:

Богородице Приснодево, человеков покрове, ризу и пояс пречистаго Твоего телесе, державное граду Твоему обложение даровала еси, безсеменным рождеством Твоим нетленна пребывающи, о Тебе бо и естество обновляется и время. Темже молим Тя мир граду Твоему даровати и душам нашим велию милость.

Величание:

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим святыя ризы Твоея честное положение.

Кондак, глас 4:

Одеяние всем верным нетления,Богоблагодатная Чистая,даровала еси священную ризу Твою,еюже священное тело Твое покрывала еси,Покрове всех человеков,еяже положение празднуем любовию,и вопием со страхом Ти, Чистая:радуйся, Дево,христиан Похвало.

Кондак положению пояса, глас 2:

Благоприятное Твое чрево, Богородице,объемший пояс Твой честный,держава граду Твоему необорима,и сокровище есть благих неоскудно,едина рождшая, Приснодево.

Ин кондак, глас 4:

Честнаго пояса Твоего положениепразднует днесь Твой, Препетая, храм,и прилежно взывает Ти:радуйся, Дево,христиан Похвало.

Собору Пресвятой Богородицы, глас 4:

Пречистая Богомати, Богородице,Собор Твой честный украшен многоразличными добротами, дары Ти приносят, Госпоже, многи мирстии людие, Узы наша грешныя раздери Своею милостиюи спаси души наша.

В день встречи Пресвятой Девы Марии с праведной Елисаветой, глас 4:

Важно

Дево Безневестная и Мати Всечистая, приемши от Архангела благовещение, со тщанием востекла еси в Горняя, и, целовавши южику Твою, всечестную Елисаветь, Материю Господа от сия наречена была еси, и возвеличила возвеличившаго Тя Господа: Благословенна Ты в женах, и благословен Плод чрева Твоего.

Положению честного пояса Пресвятой Богородицы, глас 8:

Богородице Приснодево, человеков покрове, ризу и пояс пречистаго Твоего телесе, державное граду Твоему обложение даровала еси, безсеменным рождеством Твоим нетленна пребывающи, о Тебе бо и естество обновляется и время. Темже молим Тя мир граду Твоему даровати и душам нашим велию милость.

Явлению Пресвятой Богородицы преподобному ,Сергию Радонежскому, глас 4:

В преславнем явлении Твоем, Дево Богородице, припаде к стопам Твоим преподобный авва Сергий и мольбу о святей обители изрядно сотвори, да Твоим Матерним ко Христу предстательством усердно присно ходатайствуеши о всех под священный покров Твой прибегающих, просящи нам оставления грехов и велия милости.

Величание:

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим явление Твое, имже точиши обетование покрывати присно место сие.

В день Похвалы Пресвятой, Богородицы (Суббота Акафиста), глас 4:

Дево Безневестная и Мати Всечистая, приемши от Архангела благовещение, со тщанием востекла еси в Горняя, и целовавши южику Твою, всечестную Елисаветь, Материю Господа от сия наречена была еси, и возвеличила возвеличившаго Тя Господа:Благословенна Ты в женах, и благословен Плод чрева Твоего.

В праздники Богородичные Тропарь, глас 4:

К Богородице прилежно ныне притецем,грешнии и смиреннии, и припадем,в покаянии зовуще из глубины души:Владычице, помози, на ны милосердовавши,потщися, погибаем от множества прегрешений,не отврати Твоя рабы тщи,Тя бо и Едину надежду имамы.

Ин тропарь, глас тойже:

Не умолчим никогда, Богородице,силы Твоя глаголати недостойнии,аще бо Ты не бы предстояла молящи,кто бы нас избавил от толиких бед?Кто же бы сохранил доныне свободны?Не отступим, Владычице, от Тебе,Твоя бо рабы спасаеши присно от всяких лютых.

Кондак, глас 6:

Предстательство христиан непостыдное,ходатайство ко Творцу непреложное,не презри грешных молений гласы,но предвари, яко Благая, на помощь нас,верно зовущих Ти:ускори на молитву и потщися на умоление,предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Ин кондак, глас 6:

Не имамы иныя помощи,не имамы иныя надежды,разве Тебе, Владычице,Ты нам помози,на Тебе надеемсяи Тобою хвалимся,Твои бо есмы раби, да не постыдимся.

Источник: https://www.sudba.info/pravoslavnyj-tropar-presvyatoj-bogorodice/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector