Чин келейного (домашнего) чтения акафистов и канонов

Чин келейного (домашнего) чтения акафистов и канонов

Поиск Лекций

При чтении акафиста или канона келейно (дома) используется обычное начало и окончание молитв. Такое же привычное начало и окончание есть в утренних молитвах.

Поэтому, если акафист или канон читается в соединении с утренним или вечерним правилом, читать еще и приведенные ниже молитвы не нужно.

Акафист или канон читается в таком случае после утренних или вечерних молитв, перед окончанием молитв, т.е. перед молитвой «Достойно есть».

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Обратите внимание

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва, и ны́не:

Вместо «Слава, и ныне:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Слава:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо «И ныне:» читается «Ины́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Важно

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

1Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

3Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 4Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

7И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

11Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых,12и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Здесь читаем акафист или канон.

Замечание по чтению канона. Ирмос на богослужении поется на глас канона. Если нет возможности петь, его можно прочесть. Каждая песнь состоит из тропарей. Перед чтением каждого тропаря добавляется припев. Праздникам: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Богородице: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с. Святым: Святи́телю о́тче на́ш Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с; Преподо́бне о́тче на́ш Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с; Свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Если перед тропарем стоит «Слава:», то припев не читается, поскольку этот тропарь посвящен не святому, а Господу. Тропарь на «И ныне:», «Слава и ныне:» или надписан «Богородичен» посвящен Пресвятой Богородице и также читается без припева.

Совет

Вместо слова «богородичен» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Замечание по чтению акафиста (помещено в каждом акафисте после 13-го кондака). Первые 12 кондаков и икосов прочитываются обычно. Кондак 13-й прочитывается три раза с поклонами. После этого читается 1-й икос, который находится в начале акафиста, сразу за 1-м кондаком. Затем прочитывается и 1-й кондак. После него читаются молитвы, расположенные в конце акафиста.

Соединение двух и более канонов. Соединение канонов производится согласно Типикону или богослужебным указаниям. Если у вас нет под рукой этих книг или вы не знаете, как ими пользоваться, можно действовать по упрощенной схеме.

Первыми читаются каноны ко Господу и праздникам. Вторыми — Пресвятой Богородице. Третьими — святителям, преподобным, мученикам, праведникам и другим святым.

В начале каждой песни читается ирмос первого канона, потом по очереди все его тропари с припевами, потом тропари очередной песни второго канона и т.д.

Соединение канона с акафистом (если канон и акафист одному и тому же празднику, или иконе Пресвятой Богородицы, или святому). Акафист читается после 6-й песни канона вместо кондака и икоса, которые приведены в каноне.

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Рекомендуемые страницы:

Источник: https://poisk-ru.ru/s14206t6.html

Правило чтения молебных канонов и акафистов

Напечатанные курсивом пояснения не читаются.

Чтение канонов и акафистов отдельно от утреннего и вечернего молитвенного правила необходимо совершать, испросив благословения, после «седмипоклонного начала»:

Боже, милостив буди мне грешному (поклон).
Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя(поклон)
Создавый мя, Господи, помилуй мя (поклон)
Без числа согреших, Господи, прости мя (поклон).

 
Владычице моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго (поклон)
Ангеле Хранителю мой святый, от всякого зла сохрани мя (поклон).

 
Святый апостоле (или мучениче, или преподобне отче, имя рек), моли Бога о мне (поклон).

 Затем:
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас

(трижды, с крестным знамением и поясными поклонами).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владыко, прости беззакония наша. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй (трижды).

 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится имя Твое. Да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. 
Аминь.
Господи, помилуй (12 раз).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).
Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу(поклон).

Приидите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Псалом 50.

  Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззакония моя аз знаю и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших, и лукавая пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти.

Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей.

Обратите внимание

Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския.

Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Читайте также:  Школа веры: грехи и страсти

Символ веры

 Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящего, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

https://www.youtube.com/watch?v=gidJoL0u1Fg

Затем читается канон и (или) акафист.

 По завершении чтения канона – молитва ко Господу Иисусу Христу или Божией Матери, святому – соответственно смыслу канона и акафиста. Затем:

 Достойно есть, яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога Нашего.

Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 Господи, помилуй (трижды).

По окончании следует положить те же поклоны, что и в начале.

Каноном называется молитвенное последование в честь праздника или святого, состоящее из 9 песен, написанных по образу т.н. «пророческих песен» или «песен Священного Писания». Фактически в каноне 8 песней, т.к. вторая поется только в особых случаях (обычно в Великий пост). Каждая песнь состоит из ирмоса и тропарей. Ирмос(греч.

 связь) — это первая строфа песни, задающая музыкальный тон для всех остальных (в древности все каноны пелись), а также связывающая канон по смыслу с соответствующей пророческой песнью. Однако на молебне ирмос читать не обязательно, поэтому иногда он приводится сокращенно — только начальные слова.Тропари — все последующие строфы песни.

Обычно их бывает 4-5, хотя в некоторых случаях может быть и больше. Перед каждым тропарем читается припев (запев), соответствующий данному канону (обычно указан в начале канона). Если запев не указан, читаем припевы по следующему правилу: 
К праздничным канонам Господу: 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

К молебным канонам Господу: 
Милостиве Господи, услыши молитвы раб Твоих, молящихся Тебе. 
К канонам Пресвятей Богородице: 
Пресвятая Богородице, спаси нас.

 
К канонам святым: 
Святый пророче или мучениче или святителю (имя рек), моли Бога о нас.

 
                                                                К предпоследнему тропарю песни запев: 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу  — часто сокращенно записывается  Слава
К последнему: И ныне и присно и во веки веков. Аминь —сокращенно записывается И ныне:

 Акафист (греч. неседален) состоит из 25 строф, которые по смыслу объединяются попарно в звенья, состоящие из кратких кондаков и более пространных икосов. Икос содержит до 12 приветствий – херетизмов, начинающихся со слова «радуйся» (греч. – хере). Последняя, 25– я строфа, является молитвенным обращением к прославляемому, читается трижды.

Просмотры (18341)

Источник: http://hram-mezhgorie.prihod.ru/2013/10/06/pravilo-chteniya-molebnyx-kanonov-i-akafistov/

Предначинательные молитвы, или если надо прочитать акафист

А если надо прочитать акафист, то следует придерживаться некоторых правил, которые-таки не являются догмой, и несколько раз повторив порядок и поняв смысл его, можно его и изменить:

*

Предначинательные молитвы

— Благословите, отец Андрей! Объясните пожалуйста какие именно молитвы являются предначинательными? Что следует читать перед акафистом и после него, если он читается отдельно от других молитвенных последований? И можно ли читать акафист “Слава Богу за всё” и акафист “Об упокоении усопших” без благословения на это? 

— Акафисты читать можете, когда и какие хотите. Перед чтением акафиста следует прочесть: “Молитвами святых Отец…“, “Слава Тебе Боже наш…“, “Царю Небесный…“, “Трисвятое” по “Отче наш…” и потом акафист. После его прочтения: “Достойно есть…“, “Слава и ныне“, Господи помилуй (трижды) и “Молитвами святых Отец…“.
http://hramnagorke.ru/question/792/ 
Молитвы скачать можно здесь:  logos.md

 *

Чин келейного чтения канонов и акафистовПеред началом всякого правила и по окончании его кладутся следующие поклоны (земные или поясные), кои называются седмипоклонный начал:

 • Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон)
 • Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя. (Поклон)
 • Создавый мя, Господи, помилуй мя. (Поклон)
 • Без числа согреших, Господи, прости мя. (Поклон)
 • Владычица моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго. (Поклон)
 • Ангеле, хранителю мой, от всякого зла сохрани мя. (Поклон)
 • Святой апостоле (или мучениче, или преподобный отче, имя) моли Бога о мне. (Поклон)

Также

 • Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. 
 • Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
 • Царю Небесный: 
 • Святый Боже: (Трижды), 
 • Слава, и ныне: 
 • Пресвятая Троице: 
 • Господи, помилуй (Трижды), 
 • Слава, и ныне: 
 • Отче наш: 
 • Господи, помилуй (12 раз),

Слава и ныне: 
Приидите, поклонимся: (Трижды),
псалом 50-й, 
Помилуй мя, Боже: 
Верую: и чти каноны c акафисты.Посем, Достойно есть: (Поклон).
Трисвятое и по Отче наш: 
тропари: 
Помилуй нас, Господи, помилуй нас: 
и молитвы на сон грядущим. 
 Готовящимся ко св. Причащению нужно обязательно вечером прочитать три канона: Спасителю, Божией Матери и Ангелу-хранителю, и акафист Спасителю и Божией Матери. Желающие же ежедневно выполнять это вечернее правило и получают от этого великую духовную пользу.

*

Здравствуйте, батюшка! Подскажите, пожалуйста: 1.Перед чтением канона или акафиста, будет правильно соблюдать специальный “Чин келейного чтения канонов или акафистов”, и в конце надо читать заново все правило: Молитвы на сон грядущим? 2.В Пост, что правильней читать канон или акафист? 3.Также в Пост, все молитвы надо читать на коленях? Спасибо Вам большое. Храни Вас Господь!

Источник: http://polsergmich.blogspot.com/2012/08/blog-post_8.html

Устав о чтении Правильных канонов

Канон — это ряд священных песнопений в честь святого или праздника. Канон состоит обыкновенно из 9-ти песен. 2-я песнь в Правильных канонах отсутствует.

Каждая песнь, в свою очередь, состоит из ирмоса и тропарей. Ирмос — это первый стих песни.

Согласно общему правилу, в совмещенных канонах читается только ирмос первого канона.

По этой причине в Правильных старших канонах ирмос второго канона (Богородице) читается в конце песни на месте катавасии, а в Правильных малых — ирмос второго канона (Ангелу Хранителю) вовсе оставляется.

Тропари — все последующие стихи песни. Правильные каноны имеют по 4-7 тропарей (прочитываем их без соединения). Перед каждым тропарем произносится запев, соответствующий читаемому канону:

Запев Исусу: «Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуй мя грешнаго (или нас)».

Запев Богородице: «Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас».

Запев Ангелу: «Ангеле Христов, хранителю мой святыи, спаси мя, грешнаго раба Твоего».

Лица женского пола должны сказать вместо «грешнаго» — «грешную»; подобным образом и во всех молитвах следует делать склонение по своему роду. Изменение окончаний также смотрите в отсканированном репринте уральской книги.

Предпоследний тропарь последнего (в нашем случае второго) канона имеет запев: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (сокращенно записывается Слава), а последний тропарь (богородичен) имеет запев: И ныне и присно и во веки веком, аминь (сокращенно записывается И ныне).
 

Порядок чтения Правильных канонов на каждый день

Правильные каноны читаются попарно, сначала старшие каноны Исусу и Богородице (по дню), затем малые каноны Богородице и Ангелу (по дню) в таком сочетании:

Под понедельник (начиная с воскресного вечера):

1-2) канон Исусу + канон Богородице Акафисту;

3-4) канон Богородице «Воду прошед…» + канон Ангелу Хранителю великий.

Под вторник

1-2) канон Исусу + канон Богородице Акафисту;

3-4) канон Богородице «Воду прошед…» + канон Ангелу Хранителю малый.

Под среду:

1-2) канон Исусу + канон Богородице Одигитрии;

3-4) канон Богородице «Воду прошед…» + канон Ангелу Хранителю малый.

Под четверг:

1-2) канон Исусу + канон Богородице Акафисту;

3-4) канон Богородице «Воду прошед…» + канон Ангелу Хранителю малый.

Под пятницу:

1-2) канон Исусу + канон Богородице Акафисту;

3-4) канон Богородице «Воду прошед…» + канон Ангелу Хранителю малый.

Под субботу:

1-2) канон Исусу + канон Богородице Акафисту;

3-4) канон Богородице «Воду прошед…» + канон Ангелу Хранителю малый.

Под воскресенье:

1-2) канон Исусу + канон Благовещению Богородицы;

3-4) канон Богородице «Воду прошед…» + канон Ангелу Хранителю малый.

Некоторые христиане канон Богородице «Воду прошед…» заменяют другим каноном Богородице от павечерницы того дня в Октае.

Важно

В уральской книге совмещены в готовом виде канон Исусу и канон Богородице Акафисту, а также канон Богородице «Воду прошед» и канон Ангелу Хранителю малый.

Данные каноны можно читать на ряду под вторник, четверг, пятницу и субботу.

Остальные три пары канонов, читаемые под понедельник, среду и воскресенье, говеющий должен совместить самостоятельно по аналогии.
 

Схема чтения Правильных канонов

Начальные поклоны и молитвы (до Символа веры):

 • Семипоклонный начал
 • Молитва мытаря «Боже, милостив…» (3 поклона в пояс; если молятся несколько человек, то эти 3 поклона кладет только старший — замолитствующий)
 • 12 поклонов (в пояс, только последний поклон земной)
 • 5 молитв, обращенных ко Господу Исусу Христу
 • Молитва мытаря «Боже, милостив…» (3 поклона в пояс)
 • Целуем нательный крест, прежде оградив им себя с молитвою: «Господи Исусе Христе Сыне Божии, благослови, и освяти, и сохрани мя силою Живоноснаго Креста Твоего»
 • Перекрестившись, говорим 3 раза: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради»
 • «За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуй нас. Аминь» (поклон поясной)
 • Перекрестившись, читаем: «Царю небесныи…»
 • Трисвятое (3 поклона в пояс), и по Отче наш
 •  «Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуй нас. Аминь» (поклон поясной; если молятся несколько человек, то поклон кладет только старший — замолитствующий)
 • Господи, помилуй (12 раз)
 • Слава, И ныне
 • «Приидите, поклонимся…» (3 поклона в пояс)
 • Псалом 50-й «Помилуй мя, Боже…»
 • Ограждая себя крестным знамением, произносим «Верую во единаго Бога…»

Стихеры Исусу и Богородице (по дню):

 • 3 стихеры Исусу (начиная с «Исусе Пресладкии…») с запевом к каждой «Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуй мя грешнаго (или нас)» (на первой стихере поклон в пояс)
 • 3 стихеры Богородице с запевом к каждой «Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас» (на первой стихере поклон в пояс) по дню:

Если канон Акафисту или Благовещению, то читаем на ряду «Совет превечныи…»

Если канон Одигитрии, то смотрим л. 47 обор. «Ублажаем Тя роди вси…» (или на выбор л. 48 обор. «Златая кадильнице…»)

 • Слава
 • 4-я стихера Исусу (богородична) «Исуса рождьшая…»
 • И ныне
 • 4-я стихера Богородице по дню:

Если канон Акафисту, то читаем на ряду «Иже от века таиньство…»

Если канон Одигитрии, то смотрим л. 48 обор. «Боголепную и Всечестную…» (или другую л. 49 «Иже радость…»)

Если канон Благовещению, то смотрим л. 38 обор. «Послан бысть…»

Далее читаются старшие каноны — Исусу и Богородице (по дню):

Канон Богородице Акафисту: на ряду

Канон Богородице Одигитрии: л. 49 обор.

Канон Благовещению Богородицы: л. 39

В каноне Исусу каждая песнь начинается ирмосом, в каноне Богородице — запевом и тропарем песни. Ирмос канона Богородице читается в конце соответствующей песни на месте катавасии.
 

Читайте также:  Мятно-имбирный сладкий соус

Схема чтения песни в каноне Исусу:

 • Ирмос
 • 4 тропаря (запев Исусу → тропарь; запев Исусу → тропарь; запев Исусу → тропарь; запев Богородице → тропарь богородичен) 

Схема чтения песни в каноне Богородице:

 • 4 тропаря (запев Богородице → тропарь; запев Богородице → тропарь; Слава → тропарь; И ныне → тропарь); в некоторых песнях 5 тропарей
 • Катавасия (на месте катавасии поется ирмос данного (второго) канона)

* После 1-го запева в 1-й и 9-й песнях в каждом из двух канонов: поклон поясной.

По 3-й песни:

 • Господи, помилуй (трижды)
 • Кондак и икос Исусу «Исусе Спасе, очисти и спаси мя…»
 • Под среду: кондаки (два) и икос Богородице Одигитрии «Не имамы иныя помощи…» (л. 53 – 53 обор.)
 • Седален Исусу «Спасе мой Исусе иже блуднаго спасыи…»
 • Слава, И ныне
 • Богородичен по дню:

Под понедельник, вторник, четверг, субботу читаем на ряду «Молитвы своих раб…»

Под среду смотрим л. 50 обор. «Молитвенница теплая…»

Под пятницу читаем на ряду крестобогородичен «Иже твое заступление…»

Под воскресенье смотрим л. 40 «Послан бысть Гавриил…» → Слава, И ныне → л. 40 обор. «Гавриил с небесе…»

По 6-й песни:

 • Господи, помилуй (трижды)
 • Слава, И ныне
 • Акафист Богородице, состоящий из 13-ти кондаков и 12-ти икосов (в конце 1-го икоса «Ангел предстатель…» на месте слова «поклоняемся» поклон земной; кондак 13-й «О! Всепетая Мати…» читаем трижды с земными поклонами)
 • Повторяем икос 1-й «Ангел предстатель…» (л. 21 обор.), затем кондак 1-й «Взбранной воеводе…»
 • Молитва Богородице (перед молитвой: запев Богородице + поклон поясной; по окончании молитвы: поклон земной)

* 13 кондаков и 12 икосов (так называемый акафист Богородице) + молитва Богородице прочитываются в том числе под среду и под воскресенье, когда читаются каноны Одигитрии и Благовещению.

В связи с этим кондаки (два) и икос канона Одигитрии прочитываются по 3-й песни — после кондака и икоса Исусу, а кондак и икос канона Благовещению оставляются вследствие совпадения с 1-м кондаком и икосом акафиста Богородице.

По 9-й песни:

 • Молитва Исусу (перед молитвой: запев Исусу + поклон поясной; по окончании молитвы: поклон земной)
 • Молитва Богородице:Если канон Акафисту, то ничего не читаемЕсли канон Одигитрии, то смотрим л. 56 «Пресвятая Госпоже Владычице…»Если канон Благовещению, то смотрим л. 46 обор. «К Тебе Пречистей…»

Затем читаются малые каноны — Богородице «Воду прошед…» и Ангелу Хранителю (по дню):

Канон малый: наряду

Канон великий: л. 68 обор.

Канон Богородице начинается ирмосом, канон Ангелу Хранителю — запевом и тропарем песни.

Ирмосы канона Ангелу Хранителю на месте катавасии не читаются, они здесь остаются совсем не прочитанными.

Схема чтения песни в каноне Богородице:

 • Ирмос
 • 4 тропаря (запев Богородице → тропарь; запев Богородице → тропарь; запев Богородице → тропарь; запев Богородице → тропарь) 

Схема чтения песни в каноне Ангелу Хранителю:

 • 4 тропаря (запев Ангелу → тропарь; запев Ангелу → тропарь; Слава → тропарь; И ныне -→ тропарь богородичен); в каноне великом 5-7 тропарей

* После 1-го запева (Богородице, Исусу, Ангелу) в 1-й и 9-й песнях каждого из двух канонов: поклон поясной.

* В каноне Ангелу Хранителю малом в 1-й и 9-й песнях перед запевом и тропарем Ангелу читается запев и тропарь Исусу.

* В каноне Ангелу Хранителю великом в 1-й и 9-й песнях запев и тропарь Исусу читается после запева и тропаря Ангелу.

По 3-й песни:

 • Господи, помилуй (трижды)
 • Кондак и икос Ангелу Хранителю по дню:

В каноне малом: наряду «Явися мне милосерд…»

В каноне великом: «О! Предстателю нератныи…» (л. 73)

 • Седален Ангелу Хранителю в каноне малом и великом «От любве душевныя…»
 • Слава, И ныне
 • Седален богородичен «Яко Всенепорочная…» (или на выбор «Богородице безневестная…»)

По 6-й песни:

 • Господи, помилуй (трижды)
 • Слава, И ныне
 • Кондак и икос Богородице «Заступнице християном непостыдная…»

По 9-й песни:

 • Молитва Ангелу Хранителю по дню:

В каноне малом: «Ангеле Христов Святыи…»

В каноне великом: «Святыи Ангеле предстояи…»

(перед молитвой: запев Ангелу + поклон поясной; по окончании молитвы: поклон земной)
 

По совершении малых канонов:

 • Достойно есть (поклон земной)
 • Трисвятое (3 поклона в пояс), и по Отче наш
 • «Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуй нас. Аминь» (поклон поясной, если молятся несколько человек, то поклон кладет только старший — замолитствующий)
 • Отпустительные тропари и кондаки 4-х прочитанных канонов (читаются те тропари и кондаки, кои каноны читались в данный день):

Тропари (два) Исусу

https://www.youtube.com/watch?v=wjAiBjEg4wQ

Тропарь Богородице (по дню), Одигитрии — два тропаря

Тропарь Ангелу Хранителю (по дню)

Кондак Исусу

Слава

Кондак Ангелу Хранителю (по дню)

И ныне

Кондак Богородице (по дню)

 • Господи, помилуй (40 раз)
 • Честнейшую херувим (поклон поясной)
 • Слава (поклон поясной)
 • И ныне (поклон поясной)
 • Господи, помилуй (дважды), Господи, благослови (поклон поясной)
 • Отпуст:

Под понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу:

Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, честныя и славныя Ея Похвалы, и святых Ангелов Хранителей наших, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Под среду:

Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго Ея Одигитрии, и святых Ангелов Хранителей наших, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Под воскресенье:

Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, честнаго и славнаго Ея Благовещения, и святых Ангелов Хранителей наших, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

 • Господи, помилуй (трижды)
 • Семипоклонный начал
 • Молитва мытаря «Боже, милостив…» (3 поклона в пояс

Устав о поклонах во время Великого поста

1. Во время Великого поста поклоны непосредственно в канонах остаются неизменными.

2. Заменяются только отдельные поясные поклоны в начальных и исходных молитвах земными малыми поклонами (метаниями).

3. Дополнительно добавляется один земной великий поклон после молитвы «Царю небесныи…».

Таким образом, начальные и исходные молитвы во время Великого поста читаются следующим образом (изменения выделены зелёным цветом):

Начальные поклоны и молитвы (до Символа веры):

 • Семипоклонный начал (6 поклонов в пояс заменяются метаниями)
 • Молитва мытаря «Боже, милостив…» (3 поклона в пояс; если молятся несколько человек, то эти 3 поклона кладет только старший — замолитствующий)
 • 12 поклонов (метания, только последний поклон земной великий)
 • 5 молитв, обращенных ко Господу Исусу Христу
 • Молитва мытаря «Боже, милостив…» (3 поклона в пояс)
 • Целуем нательный крест, прежде оградив им себя с молитвою: «Господи Исусе Христе Сыне Божии, благослови, и освяти, и сохрани мя силою Живоноснаго Креста Твоего»
 • Перекрестившись, говорим 3 раза: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради»
 • «За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуй нас. Аминь» (поклон поясной)
 • Перекрестившись, читаем: «Царю небесныи…» (поклон земной великий)
 • Трисвятое (3 метания), и по Отче наш
 •  «Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуй нас. Аминь» (поклон поясной; если молятся несколько человек, то поклон кладет только старший — замолитствующий)
 • Господи, помилуй (12 раз)
 • Слава, И ныне
 • «Приидите, поклонимся…» (3 метания)
 • Псалом 50-й «Помилуй мя, Боже…»
 • Ограждая себя крестным знамением, произносим «Верую во единаго Бога…»

По совершении малых канонов:

 • Достойно есть (поклон земной великий)
 • Трисвятое (3 метания), и по Отче наш
 • «Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуй нас. Аминь» (поклон поясной; если молятся несколько человек, то поклон кладет только старший — замолитствующий)
 • Отпустительные тропари и кондаки 4-х прочитанных канонов
 • Господи, помилуй (40 раз)
 • Честнейшую херувим (метание)
 • Слава (метание)
 • И ныне (метание)
 • Господи, помилуй (дважды), Господи, благослови (метание)
 • Отпуст
 • Господи, помилуй (трижды)
 • Семипоклонный начал (6 поклонов в пояс заменяются метаниями)
 • Молитва мытаря «Боже, милостив…» (3 поклона в пояс)

Указанные изменения действуют во все дни недели, кроме субботы, воскресенья и праздников, когда полагаются обыкновенные, поясные, поклоны. Это предельно общее правило, которое имеет свои особенности и исключения. Устав о поклонах на каждый день Вы можете найти в церковном календаре.

Источник: http://ruvera.ru/ustav_o_chtenii_pravilnyh_kanonov

Как правильно читать акафисты дома каждый день недели

Molitva.Guru > Молитвослов > Как правильно читать акафисты дома каждый день недели

Право решать, когда именно обратиться с мольбой к святому защитнику, дано каждому человеку. По мнению священнослужителей, делать это необходимо по зову сердца.

Многие верующие интересуются, как правильно читать акафисты дома, есть ли запреты делать это во время поста. На этот счет имеются строго определенные рекомендации.

По благословению священника вполне допустимо обращаться к святым не только в стенах храма, но и дома.

Акафисты в православии

Прежде всего необходимо понять, что такое акафист и когда его читают. В традиции православного христианского богослужения имеется несколько разновидностей молитвенных последований. Наиболее древними и традиционными из них считаются каноны. В 19 — 20 веках большое распространение получили и другие виды прославляющих песнопений — акафисты.

Акафистом принято называть особую поэтическую форму, хвалебное песнопение в честь Иисуса, Матери Божией или святых. По своей форме и сути эти песнопения весьма близки к более древним кондакам.

Каждый акафист включает в себя 25 песен: основной кондак, за которым последовательно расположены 12 кондаков (хвалебных песен), чередующихся с 12 икосами (пространными песнями).

Все песни расположены по порядку букв в греческом алфавите. Первый кондак и все икосы заканчиваются припевом «Радуйся!», а все кондаки — припевом «Аллилуия».

Совет

Традиционно последний кондак обращен к тому, кому посвящен весь гимн, и читается трижды подряд.

Слово «акафист» в переводе с древнегреческого означает «неседальное пение». Это торжественное песнопение допустимо исполнять только стоя.

Когда следует читать

Эти торжественные гимны не относятся к категории обязательных богослужебных чинов. Исключением является лишь Акафист Пресвятой Богородице «Взбранной Воеводе…»

В честь праздников они могут читаться на Утрени праздничной службы или во время Молебна непосредственно в праздничный день.

Обращаться к Божией Матери и святым угодникам Божиим можно, призывая помощь в следующих ситуациях:

 1. Произносить хвалебную оду следует в те моменты, когда очень тяжело на душе. Эта священная песнь поможет наполнить душу радостью и гармонией.
 2. Можно молиться, уповая на помощь святых в мирских делах.
 3. Если в душу закрадываются сомнения, а посоветоваться с клириком нет возможности, можно прочесть самостоятельно хвалебную песнь. Это поможет отбросить сомнения и приобрести уверенность в себе и в Божией помощи.
 4. С помощью чтения акафиста можно исцелять физические и душевные недуги. Очень важно при этом твердо верить в помощь Небес.

Чтение в домашних условиях

Существует несколько правил того, как читать акафист в домашних условиях:

 1. Поскольку эта поэтическая форма во многом схожа с гимном, читать ее непременно нужно стоя. Это правило чтения акафиста дома распространяется на всех молящихся. Исключения могут быть сделаны лишь для тех, кто не может стоять в силу состояния здоровья.
 2. Перед началом чтения очень важно освободить голову от посторонних житейских мыслей.
 3. Желательно при чтении находиться перед иконой того святого, к кому обращена молитва. Если такой иконы в доме нет, можно читать у окна.
 4. Перед началом прочтения произносится предназначенная молитва. Заканчивать следует обращением к Ангелу-Хранителю.
 5. Не существует строгого правила, предписывающего, сколько дней полагается читать акафист. На этот вопрос каждый может ответить для себя сам. При желании можно узнать в храме, в какие дни читать определенные молитвы.
 6. Прежде чем начинать чтение, священники рекомендуют ознакомиться с житием и подвигом того святого, к кому обращено песнопение. Это поможет глубже понять и осознать смысл прочитанного.
 7. Начинающим можно слушать прославляющее песнопение в записи. Так будет проще понять, где нужно делать ударение и усвоить некоторые тонкости произношения.

Часто женщины задают вопросы, возможно ли чтение акафистов во время критических дней. Никаких запретов на эту тему не существует и можно без сомнений обращаться к Небесам, если возникла душевная потребность.

Читайте также:  Священномученик александр (петровский), архиепископ

Порядок чтения

Во время домашнего чтения начало и окончание молитв бывает обычным. Можно читать акафист или канон после утренних или вечерних правил или перед молитвой «Достойно есть…».

При чтении отдельно от утреннего или вечернего моления вначале произносится определенная последовательность молитв, затем читается Псалом 50 и Символ Веры.

Чтение же самого акафиста происходит в определенной последовательности. Кондак 13 повторяется три раза подряд, сразу же после него произносится икос 1, за ним следует 1 кондак.

По завершении чтения возносятся определенные молитвы. Найти их тексты и последовательность можно в любом молитвослове.

При чтении можно столкнуться с некоторыми общепринятыми в православной литературе сокращениями:

 1. Если написано «Слава:» или «Троичен:», следует произносить «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху».
 2. Вместо слов «И ныне» или «Богородичен» произносятся слова «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».
 3. Сокращение «Сла́ва, и ны́не:» принято понимать как последовательное сочетание этих двух возгласов.

Какие песнопения выбрать в житейских нуждах

В каждой житейской нужде (на всякую потребу) можно прибегать к помощи определенных Святых или Иконы Божией Матери.

Обращения к Пресвятой Богородице

 1. Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ея «Всецарица» читается для избавления от приверженности оккультизму, исцеления от рака. Кроме того, он помогает тем, чьи дети оказались в плену различных пагубных пристрастий.

 2. Обращение к иконе Божией Матери «Неопалимая Купина» — защита от пожара и помощь невинно обвиненным.
 3. Молитвенное песнопение в честь иконы Ея «Неупиваемая Чаша» помогает в избавлении от алкоголизма, наркомании, курения.

 4. Акафист в честь иконы Божией матери «Казанская» — помощь в победе над врагами, покровительство христианскому браку, исцеление недугов.

Акафисты разным святым

Существует перечень молитвенных прославляющих песнопений, позволяющих обратиться к святым во всякой нужде и житейской скорби:

 1. Акафист святому Архангелу Михаилу — читают при входе в новый дом.
 2. Иисусу Сладчайшему — помогает обрести умиротворение и благодать.
 3. Святому Ангелу Хранителю — обращаются во всякой нужде и болезни.
 4. Святому Предтече Господню Иоанну — молятся о даровании покаяния, о ниспослании плодородия в сельском хозяйстве.
 5. Великомученику Георгию Победоносцу — читают при опасности нападения диких зверей, для защиты домашнего скота.
 6. Во всяких житейских нуждах и семейных делах обращаются с молитвой к блаженной Ксении Петербургской.
 7. Преподобному Сергию Радонежскому молятся о детях при трудностях в учебе.
 8. Святому великомученику целителю Пантелеймону молятся для исцеления всех возможных болезней и ранений.

В православной традиции принято Акафист Ангелу-хранителю читать по понедельникам. Почему выбран именно этот день, известно далеко не всем. В Церкви первый день недели считается днем Ангела. Обращение к своему ангелу-хранителю именно в этот день поможет благополучно прожить всю неделю.

Это далеко не полный перечень торжественных церковных песнопений. Если в праздничный день читается канон и акафист одному и тому же празднику или иконе, начинать чтение акафиста следует после шестой песни канона вместо приведенных там кондака и икоса.

Источник: https://molitva.guru/molitvoslov/kak-pravilno-chitat-akafisty-doma-kazhdyj-den-nedeli.html

Монашество / Монастырский вестник

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь

Начальные дни Великого поста в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре ознаменованы важным событием: иноческим постригом.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь

Архимандрит Георгий (Шестун)

Свято-Успенский Вышенский монастырь

Патриарх Кирилл

Проповеди Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в монастырях (2017–2018). – М.: Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви; Данилов мужской монастырь. 2018. – 160 с.: ил.

ISBN 9785891016811 © Синодальный отдел по монастырям и монашеству, составление, 2018

© Религиозная организация «Данилов ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», оформление, верстка, 2018

Варвара Каширина

16 октября 2017

Валаамский старец схимонах Агапий

Татьяна Петрова

Обратите внимание

Последнего перед закрытием настоятеля московского Данилова монастыря архиепископа Феодора (Поздеевского) (1876–1937) обычно в исторической литературе называют ученым монахом, строгим аскетом, столпом Православия времен гонений ХХ века. И он действительно был таким.

Особенно строгим и недоступным предстает владыка в воспоминаниях многих студентов и преподавателей в период его ректорства в Московской духовной академии. И учащиеся, и даже профессора трепетали перед отцом Ректором и даже часто недолюбливали его, считали отсталым во взглядах, жестким и высокомерным.

На самом деле это было связано больше с тем, что в тот период даже духовные школы были сильно подвержены духу революционного брожения, а владыка Феодор не пытался заигрывать с охваченной идеями «свободы» и «прогресса» «передовой» молодежью и их старшими наставниками, а будучи искренним монархистом, консерватором и традиционалистом, ярым противником насильственного изменения строя и таким же ярым приверженцем истинного святоотеческого Православия, он все свои силы отдавал на борьбу с этим разлагающим тлетворным якобы свободомыслием, а на самом деле – духом хульным и лукавым.

Протоиерей Андрей Новиков

Варвара Каширина

Международная конференция «Попечение Церкви о душевнобольных»

13–14 ноября 2018 года на территории Данилова ставропигиального мужского монастыря состоялась международная конференция «Попечение Церкви о душевнобольных».

Конференция организована по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по инициативе Комиссии по церковному просвещению и диаконии Межсоборного присутствия.

Ее соорганизаторами стали Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата и Воронежская митрополия.

Никольский Шостьенский ставропигиальный женский монастырь

24 марта 2017

Троице-Одигитриевский женский монастырь Зосимова пустынь

Игумения Феоксения, настоятельница монастыря Иконы Богородицы «Живоносный Источник» (Хрисопиги, о. Крит)

Со времен раннего христианства на пути монашеской жизни особое значение имеет личность предстоятеля общежития, выполняющего роль основного наставника. Согласно законоположнику монашества святителю Василию Великому личность игумена или игумении служит предметом всеобщего доверия и приятия и мерилом для всей братии.

12 августа 2014

Элладская Православная Церковь

Вниманию читателей предлагается перевод положения «О действующих в Греции православных монастырях и исихастириях» Элладской Православной Церкви. Публикация осуществлена в рамках дискуссии «Положения о монастырях и монашестве» Межсоборного присутствия РПЦ МП

Каноник

Оптина пустынь

Каноник

Каноник

Каноник

Источник: http://monasterium.ru/monashestvo/pravila-ustavy/655-inocheskoe-kelejnoe-pravilo/

О чтении канонов и акафистов

(в храме и келейно)

Акафисты, каноны – различные формы церковной гимнографии, посвящаемые обычно прославлению Господа Иисуса Христа, Божией Матери и её икон, святых Божиих или отдельных церковных праздников.

Канон – сложное, многострофное произведение, входящее в состав утрени, повечерия, полунощницы и некоторых других богослужений. Канон делится на песни, каждая из которых состоит из ирмоса и 4– 6 тропарей. Число песен может быть различным, но не более 9, обычно же 8, так как 2– я песнь читается (поется) только Великим постом.

Темами песен канона являются так называемые библейские песни, которые ранее обязательно читались вместе с каноном за богослужением (теперь читаются только в Великий пост). Ирмос (греч. связь) является связующим смысловым звеном между библейской песнью и тропарями канона, содержание которых относится обычно к новозаветным временам.

Первой библейской песнью является песнь пророка Моисея после перехода евреями Красного (церк.– слав. Чермного) моря (Исход, 15, 1– 19). Вторая – песнь пророка Моисея перед смертью, наставление евреям и напоминание о казнях, которым подвергают себя богоотступники (Второзак., 32, 1– 43).

Третья библейская песнь – песнь Анны о рождении сына Самуила, последнего израильского судьи (1– я кн. Царств, 2, 1– 11). Четвертая – песнь пророка Аввакума – прославление Господа (Авв., 3, 1– 19). Пятая – песнь пророка Исайи “От нощи утренюет дух мой” (Исайя, 26, 9-19).

Шестая песнь – песнь пророка Ионы из чрева китова (Иона, 2, 3-10). Седьмая и восьмая – песни трех еврейских отроков, которые за исповедание веры в Бога и отказ поклониться языческим богам были брошены в печь и невредимо сохранились (Дан., 3; 26– 56 и 67– 88).

Девятая – песнь Пресвятой Богородицы (Лука, 1, 46– 55) и песнь Захарии о рождении сына – Иоанна Крестителя (Лука, 1, 68– 79).

Первые каноны появились в седьмом веке и были написаны святыми Андреем Критским и Иоанном Дамаскиным.

В византийских и современных греческих канонах имеется определенный ритмический рисунок, позволяющий петь весь канон.

Важно

В переводах на церковно– славянский язык ритмический строй нарушается, поэтому поется только ирмос, а тропари читаются, между ними повторяется (различный по смыслу канона) припев, который усугубляет молитвенное чувство и восстанавливает ритмику поэтического строя канона.

Акафист (греч. неседален) состоит из 25 строф, которые по смыслу объединяются попарно в звенья, состоящие из кратких кондаков и более пространных икосов. Икос содержит до 12 приветствий – херетизмов, начинающихся со слова “радуйся” (греч. – хере). Последняя, 25– я строфа, является молитвенным обращением к прославляемому, читается трижды.

Первый акафист был составлен в начале седьмого века, называется Великим Акафистом и посвящен Божией Матери. Написан в память избавления Константинополя от нашествия персов. По уставу в богослужение входит только один Великий Акафист, читается на утрене в субботу пятой недели Великого поста.

Каноны и акафисты включены в обязательное правило подготовки ко Святому Причащению, а для священнослужителей – в правило подготовки к совершению Божественной Литургии.

Чтение канонов и акафистов может включаться в молитвенное правило для упражнения в благочестии и по особым духовно– нравственным обстоятельствам (например, молитвенный подвиг за болящих близких).

Чтение канонов и акафистов отдельно от утреннего и вечернего молитвенного правила необходимо совершать после “обычного начала”, то есть, испросив благословение “Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!” следует прочесть “Трисвятое” по “Отче наш”, “Господи помилуй” 12 раз, “Приидите, поклонимся…” трижды, 50-й псалом, Символ Веры (см. выше, стр…..) и далее канон с акафистом (читается после 6-й песни канона). По завершении чтения канона – молитва ко Господу Иисусу Христу или Божией Матери, святому – соответственно смыслу канона и акафиста. Затем “Достойно есть…”, “Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь”, “Господи помилуй” 3 раза и поклоны с сокрушенным сердцем о собственных грехах, сколько захочешь или столько, сколько заповедано духовным отцом.

Конец и Богу слава!

Содержание

МОЛИТВА ВРАЧА

Христе Спасителю, Боже всякаго утешения, Истинный Врач душ и телес человеческих! Ты во дни земной жизни Твоей прошел всю страну земнаго отечества Твоего, благотворя и исцеляя всех обладаемых диаволом, а для удостоверения людей в Божестве Своем и озарения их светом истиннаго боговедения проявил над недужными животворную силу всемогущества Своего, исцеляя одержимых неисцельными болезнями одним прикосновением, взором, мановением, словом и одним хотением Своим! Ты, ради спасения нашего, восприяв на Себя наши немощи, понес наши болезни и в ранах Своих открыл источник исцелений язвам и недугам душ наших! Ты, по суду правды Твоей, посылаешь на человека болезни и по милосердию Своему врачуешь их; поражаешь его и исцеляешь, умерщвляешь и оживотворяешь; посылаешь слово Свое и с ним дар жизни, да принесет пред Тобою покаяние во грехах своих и славит Тебя за милость Твою.

Всеблагий, о всех промышляющий Боже! Ты один венчаешь успехом благия намерения человека, в Твоих руках исход всякаго добраго дела! Укрепляй меня в трудах, содействуй в облегчении страданий человеческих! Не отвращай от меня лица Твоего, не отнимай благодати Твоей; будь врачом тела и души моей, исцели зловонныя язвы ея, очисти меня от греховной проказы и удостой со всеми благоугодившими Тебе святыми врачами прославлять милость Твою, Спасителю мой, и человеколюбие Безначальнаго Твоего Отца, со Единосущным Тебе Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.

Источник: https://arhivinfo.ru/2-85738.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector